Мярка 4.2. Преработка/маркетинг на селскостопански продукти

RomanАктуално, ПРСР Leave a Comment

Програмата за развитие на селските райони обяви прием на проекти по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти.

Кой може да кандидатства по Мярка 4.2?

Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители;
Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
Кандидатите по Мярка 4.2 следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия;
Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем не по – малък от 8 000 евро.

Този път мярката е насочена към земеделските преработватели от следните сектори:

1. Мляко и млечни продукти,
2. Месо и месни продукти,
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
4. Пчелен мед,
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
6. Растителни и животински масла и мазнини,
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
8. Готови храни за селскостопански животни,
9. Гроздова мъст, вино и оцет,
10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Какви дейности и разходи ще се финансират по Мярка 4.2?
  • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
  • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
  • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;
  • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
  • Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
  • Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
  • Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
  • Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
  • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
Какъв е размера на финансирането по Мярка 4.2?

Минимална стойност на проекта – 15 000 евро.
Максимална стойност на проекта – 2 000 000 евро.

Какъв е размерът на финансовата помощ по Мярка 4.2?

Финансовата помощ по Мярка 4.2 не може да надвишава 50% от общите допустими разходи по проекта.

Какъв е срокът за кандидатстване?

Краен срок за кандидатстване: 16.05.2018 г. 17:30 ч.

Полезна информация:

На този линк може да направите прогнозна оценка на проекта си и да видите списъка с необходимите документи за кандидатстване. 

На този линк може да свалите Условията за кандидатстване по Мярка 4.2 и всички необходими приложения.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.