Мярка 1.7 Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Roman Актуално, ПМДР Leave a Comment

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 обяви прием на проекти по Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” Кой може да кандидатства по Мярка 1.7? Физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез …