Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти

RomanАктуално, ПРСР Leave a Comment

Програмата за развитие на селските райони обяви прием на проекти по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“.

Цел на финансирането: Подпомагане на недържавни гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Кой може да кандидатства?

• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици на горски територии;
• Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
• МСП;
• Горски стопани, доставчици на услуги

Какви дейности ще се финансират?

По подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ се предоставя БФП за следните допустими за подпомагане дейности:

 1. Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;
 3. Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 4. Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.
Какви са допустимите разходи:

1.1. Разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане или подобрение на сгради и други недвижими активи, както и разходи, свързани с придобиване на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;

1.2. Разходи за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;

1.3. Разходи за отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

1.4. Разходи за закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

 1. 2. Закупуване на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 3. Закупуване на софтуер, необходим за изпълнение на проектното предложение;
 4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
 5. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.
Какъв е размера на финансирането?
 1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 9 779 лв.
 2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 977 900 лв.
 3. Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е 977 900 лв.
 4. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 977 900 лв., за бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
Какъв е размерът на финансовата помощ? 
 1. Максималният интензитет на БФП за одобрени проектни предложения, които ще се изпълняват на територията на общини от селските райони, съгласно Приложение № 2, е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 2. Максималният интензитет на БФП за одобрени проектни предложения, извън територията на общини от селските райони, е в размер до 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на БФП се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
Какъв е срокът за изпълнението на проекта? 

Максимален срок за изпълнение на проекта: 24 месеца.

Допълнителни изисквания към проектите:
 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване;
 • Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
 • Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
 • Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
 • Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
 • За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.
Срок за кандидатстване:

Краен срок за кандидатстване: 31.07.2018 г. 17:30 ч.

Повече подробности ще намерите на този линк. 

За безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.