Как да кандидатстваме за финансиране по европейски програми в 5 стъпки?

RomanБлог Leave a Comment

Решихме да започнем рубриката БЛОГ с първа полезна статия на тема „КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ В 5 СТЪПКИ“.

ПЪРВА СТЪПКА
ФОРМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА/ПРОЕКТНА ИДЕЯ
Трябва да формулирате инвестиционната си идея – да изясните точно какво искате да финансирате, за каква дейност и да направите проучване какви разходи трябва направите.
Как да формулираме инвестиционната идея, която искаме да реализираме чрез европейски проект?
За да конкретизираме идеята си, така че тя да бъде реализуема и одобрена за финансиране от европейските фондове трябва да можем да отговорим на следните въпроси:

  • ЗАЩО е необходимо да кандидатствате за европейски средства?
  • КАКВИ проблеми/нужди ще решите с реализацията на проекта си?
  • КАКВИ цели си поставяте за решаване?
  • КАКВО искате да постигнете и какви резултати очаквате, вследствие на реализацията на проекта си?
  • КАКВИ дейности предвиждате да се изпълнят за постигане на търсените резултати и цели?
  • КАКВИ разходи смятате да направите?
  • КАКЪВ бюджет ще ви е необходим за реализацията на проекта?
  • КОЛКО време ще ви е необходимо за да изпълните всички проектни дейности?
  • КАКЪВ капацитет и опит имате за организиране изпълнението на предвидените дейности и тяхното отчитане?
  • С КАКВИ средства разполагате за да стартирате изпълнението на проекта?

ВАЖНО: Преди да се насочите към определена схема, финансирана от ЕС, трябва да имате предвид, че средства за направени разходи по реализацията на вашия проект се възстановяват от европейските програми след като същите са вече извършени и осчетоводени и отчетени пред Управляващия съответната Програма административен орган. Необходимо е да разполагате със стабилни и достатъчни източници на финансиране, за да осъществявате дейността по време на целия период на изпълнение на проекта.

Конкретизирането на потребностите, целите и начините за тяхното постигане са важни за органите, отпускащи финансиране, тъй като те осигуряват средства само при основателна причина. Тук може да разчитате и на консултантите по европейско финансиране, които ще ви помогнат идеята ви да бъде конкретизирана.

ВТОРА СТЪПКА
ТЪРСЕНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВАШАТА ИНВЕСТИЦИОННА ИДЕЯ
След като формулирате проектната идея, е необходимо да намерите европейска програма, по която да можете кандидатствате за нейното финансиране.
На този етап ще трябва да определите по коя Програма сте допустим кандидат. Всяка програма и нейните схеми и мерки имат конкретни изисквания, на които кандидатите и предвидените от тях дейности и разходи трябва да отговарят, за да могат да получат финансиране.
За определяне на „допустимостта“ може да ползвате услугите на консултантска фирма или сами да намерите по коя програма сте допустим кандидат – използвайки например интернет.
След като вече знаете по коя програма, мярка или схема сте допустим кандидат можете да започнете с подготовката на проекта си.

ТРЕТА СТЪПКА
ИЗГОТВЯНЕ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И БИЗНЕС ПЛАН
Най-важната част при кандидатстването за Европейско финансиране е изготвянето на проектното предложение и бизнес плана.
Какво трябва да включва един добър проект?
Ясни цели и устойчиви ползи след приключване на проекта;
Планиране и подробно описание на дейностите;
Реален времеви период за изпълнение;
Да отговаря на целите на финансиращата програма;
Да спомага постигането на целите на бенефициента;
Да има реално и проверимо въздействие;
Да осигури устойчивост на резултатите след безвъзмездното финансиране.
От интернет страницата на съответната програма сваляте документацията за кандидатстване по конкретната схема. Документацията включва формуляр, съпътстващи документи и Указания за кандидатстване.
След като имате формуляра за кандидатстване трябва внимателно да прочетете упътванията към всеки раздел в него. Информацията, която представяте във формуляра трябва да е максимално подробна и конкретна. Обърнете специално внимание на бюджета и бизнес плана. Разходите, които ще заложите трябва да са свързани с постигане целите на проекта и резултатите, които искате да постигнете. Съобразете срока за изпълнение на проекта със срока указан в Указанията, като отчитате оперативно време за всички определени правила и необходими процедури.
Последната част от изготвяне на проектното предложение е попълването на приложените декларации и придружаващи документи, които сканирани трябва да качите в ИСУН – системата за електронно подаване на проекти.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА
КАНДИДАТСТВАНЕ
Това е етапът, в който проектното предложение се комплектова с изискваните по програмата документи и декларации. Подаването на проектното предложение става през Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от ЕС в България. Електронния формуляр се проверява и редактира, ако е необходимо. В системата се качват всички изискуеми по съответната програма документи.
Окончателното входиране на проекта се осъществява чрез полагане на електронен подпис от представляващия кандидата.

ПЕТА СТЪПКА
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И БИЗНЕС ПЛАН
Процесът на подбор на проекти се базира на строга и точно регламентирана процедура за оценка.
Проектните предложения се оценяват от оценителна комисия, сформирана в рамките на конкретна Програма и в съответствие с общите критерии за избор на операции. Публикуваните критерии не подлежат на изменение по време на процедурата.
Оценката на проектните предложения включва 3 вида проверки:
Оценката за административното съответствие: оценява се изпълнението на формални критерии, като – форма, съдържание, пълнота на приложените документи
Оценката за допустимост обхваща критериите за допустимост за кандидата, разходи, времеви период, дейности, цели и т.н.
Оценката на качеството на проекта, включваща доколко проектното предложение съответства на целите на програмата и на конкретните нужди и проблеми, които ще се решат с реализацията на проекта; отговарят ли предложените методи за изпълнение на дейностите на целите на проекта, и др. В оценката на качеството влиза и оценката на финансовите параметри на бюджета и неговата реалистичност по отношение на заложените разходи.

Всяка оценителна комисия изготвя списък с предложени за финансиране проектни предложение, подредени в низходящ ред по брой получени точки.

Сложността при разработване на проектно предложение и големия брой документация, който се изисква по различните европейски програми, в повечето случаи предопределя необходимостта от консултантска помощ. Опитния консултант ще ви помогне да изчистите и конкретизирате идеята си и ще ви преведе успешно през целия процес на разработка, комплектовка и успешно входиране на проектното ви предложение.

Надяваме се, че посочените по-горе стъпки са ви ориентирали как да започнете търсенето на европейско финансиране, но все пак ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.