Мярка 6.4 Производство и Услуги

RomanАктуално, Без категория, ПРСР Leave a Comment

Програмата за развитие на селските райони обяви финансиране на проекти по Мярка 6.4., чиято основна цел е подкрепа на инвестиции в неземеделски дейности.

Подмярка 6.4  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

Операция  6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ

Териториален обхват

Проектите по процедурата се изпълняват на територията на общините от селските райони

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 07.12.2018 г.

Общ размер на БФП по процедурата: 68 453 000,00  лева

Общ размер на БФП за кандидати микропредприятия и земеделски стопани за дейности, свързани със „Социални грижи с  настаняване на възрастни лица“ и  „Дневни грижи за малки деца“: 13 690 600, 00 лева

Общ размер на БФП извън гореописаните: 54 762 400,00 лева

Интензитет на БФП за един проект: 50% от допустимите разходи (или левовата равностойност на 200 000 евро).

За кандидати осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 600 000 евро.

Приложим режим на минимални/държавни помощи де минимис.

Максимален срок за изпълнение на проекта: 24 месеца
Максимален срок за изпълнение на проекти със СМР: 36 месеца
Бенефициенти
 • Кандидати могат да бъдат земеделски стопани или микропредприятия , регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Кандидатите трябва да имат седалище/клон със седалище на територията на селски район

Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/бенефициенти, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП.

Допустими дейности:

А) Развитие на услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности, по утвърден от МЗХГ списък;

Б) Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз

 • По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75% от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по т. А).
 • Инвестиционните разходи, които не попадат и не се използват изцяло за дейности в обхвата на т. А, се определят като относителен дял от общия размер на заявените от кандидата в проектното предложение инвестиционни разходи
Дейностите следва да попадат в Списък със сектори и кодове, одобрен в Приложение 18:
Това са някои примерни видове инвестиции за сектор Услуги:
1. Изграждане, ремонт и/или обзавеждане на частна детска градина

С парите от програмата можете както да построите нова сграда, така и да ремонтирате вече съществуваща детска градина. Можете да обзаведете спалните, учебните помощения, кунята и помещенията за хранене; да ремонтирате площадките за игри на децата, или да изградите спортни терени или басейн, в който да провеждате първите им уроци по плуване. Можете да закупите транспортни средства, с които да извозвате децата от домовете им и да ги изпращате дотам. Допустимо е с пари по програмата да закупите и специализиран софтуер, чрез който да поддържате систематизирана информацията за заниманията, родителите и платените такси за всяко дете.

2. Изграждане и/или модернизиране на учебни центрове

Можете да построите или обзаведете ново частно училище, или да модернизирате вече съществуващо. Освен за обзавеждане на класните стаи, кабинети и библиотеки, можете да използвате парите по Мярка 6.4 за закупуване на модерна обучителна техника – прожектори, компютри, таблети, модерен софтуер за виртуално провеждане на уроците и изпитване.

3. Изграждане и/или оборудване на частен медицински център

Медицинската апаратура и техника представляват сериозна инвестиция, за която можете да използвате помощта на европейските финанси. В проекта си може да включите всичко – от изграждането и ремонта на сградата, до обзавеждането и оборудването на кабинетите за прегледи, изследвания и манипулации, болничните стаи. Допустимо е закупуването на медицински софтуер, както и на линейки.

4. Изграждане и/или оборудване на частна дентална клиника

Освен строителство на нова или ремонт на съществуваща сграда, с пари по мярка 6.4 може да закупите зъболекарски столове и цялото друго необходимо обзавеждане и оборудване за кабинети, чакални, офиси, в това число медицински софтуер, диагностично оборудване – например рентгеново оборудване за снимки, както и лечебно оборудване – инструменти, стерилизатори, уреди за лазерна терапия, интраорална камера, дентален микроскоп, електрокоагулатор, избелващ апарат.

5. Оборудване и/или модернизиране на ИТ дейности, уеб услуги

Ако предлагате услуги онлайн или разработвате ИТ продукти, можете да се снабдите с подходящото компютърно оборудване за персонала си, или да закупите специализиран софтуер, който да подхожда на Вашия бизнес. Можете да изградите или ремонтирате офиса на фирмата и да го обзаведете с нови бюра и столове.

6. Изграждане и оборудване на кол център (call center)
Примерни видове инвестиции за сектор Производство са в зависимост от това, дали производствената дейност, която осъществявате, попада в Списък с допустими дейности.

И за тези проекти може да получите финансиране за изграждане на нова или модернизиране на съществуваща сграда, покупка на оборудване и обзавеждане, специализиран софтуер.

Допустими разходи:

 1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;
 5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1, 2, 3, 4 и 5 “, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • Разходите по т. 6 не могат да надхвърлят 12% от сумата на допустимите разходи по т. 1, 2, 3, 4 и 5.
 • Разходите по т. 5 не могат да надхвърлят 10% от разходите по т. 1 и 2
 • Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи по т. 6.

Допустимите разходи по т. 6 може да превишават следните стойности:

а) за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 6 не могат да превишават  5% от допустимите разходи по т. 1, 2, 3, 4 и 5.

б) за разходи за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по т. 6 – 2,5% от допустимите разходи по т. 1 и 2

в) за разходи за строителен надзор, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 6 – 1% от допустимите разходи по т. 1 и 2

г) за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, за енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 6 не могат да превишават 2,5% от допустимите разходи по т. 1 и 2.

 • Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 3 и 4, свързани с дейностите по проекта по т. 1 не могат да надхвърлят 10% от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2.
 • Разходите по т. .6 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
 • Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 6 са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
 • При разходи за СМР същите са допустими за подпомагане в случай, че са извършени след посещението на място.
 • Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, свързани с дейностите по проекта, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай, че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.
 • Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искането за плащане за същия актив.
За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.