Финансиране за „Дигитално достъпни обекти на културото наследство“

Roman EEA and Norway, Актуално Leave a Comment

ПЪРВА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БEЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16 юни 2021 г., 17:30 ч.

Министерството на културата е програмен оператор на „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Програмата поставя акцент върху подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно наследство, част от фондовете на музеи, галерии, библиотеки и читалища чрез прилагане на интерактивни методи и чрез създаване на предприемачески идеи, които да създадат по-широк интерес към наследството и да генерират приходи. Програмата припознава и необходимостта от насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство, както и тази за съхраняването на наследството за бъдещи поколения. В добавка, специален фокус е поставен и върху подкрепа за дейности и инициативи с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание.

Цел

Да подобри условията на достъп до културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещите поколения.

Подрезултат 1.2 към Резултат 1 поставя и акцент върху необходимостта от дигитализация на културни ценности като допринася за това българското културно наследство да постигне по-голямо участие в общоевропейския контекст на културен обмен, както и осигурява неговата защита и съхранение за бъдещите поколения.

За Програмния оператор дейностите по дигитализация и съпътстващите я нови технологии вдъхват нов живот на културното наследство и позволяват на широката общественост да се запознае с обекти на културното наследство, които се намират на физически отдалечени места или не са изложени пред широката публика.

Подрезултат 1.2 също така подкрепя проекти, свързани с документиране на културната история на социалните, етническите и културните малцинства и групи и тяхното участие в културни проекти и достъп до култура.

Очаквани резултати

Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ ще подкрепи следните тематични области:

а)         Подобряване на достъпа до обекти на културно наследство чрез дигитализация;

б)         Създаване на дигитални лаборатории при културни оператори;

в)         Надграждане на капацитета и разширяване на дейността на съществуващи дигитални лаборатории/центрове, в т.ч. финансирани по мярка 2 „Документиране на културната история“ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Проектните предложения могат да бъдат фокусирани върху една или повече от тематичните области на Резултата.

Целеви групи

–           Гражданското общество, вкл. лица в неравностойно положение, малцинства, деца, лица, интересуващи се от културното наследство и с желание за задълбочаване на двустранните и многостранните отношения между представителите на българската култура и тези от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

–           Изследователи, студенти, юристи, хора, търсещи възможности да задълбочат знанията си в сферата на културното наследство, история и т.н.;

–           Културни институти, организации с идеална цел и др.

Очаквани резултати от Програмата Индикатори Изходно ниво Цел (за Програмата като цяло)
Програмна цел Подсилено социално и икономическо развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство
Подрезултат 1.2 Дигитално достъпни обекти на културното наследство Брой* елементи на културно наследство**, конвертирани в цифров формат за първи път***, вкл. ромско културно наследство. 0 150 000 бр.
Брой организирани дигитални изложби****. 0 5 бр.
Брой посещения на дигиталните изложби 0 1 000 000
Програмна цел Подсилено социално и икономическо развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство
Подрезултат 1.2 Дигитално достъпни обекти на културното наследство Брой* елементи на културно наследство**, конвертирани в цифров формат за първи път***, вкл. ромско културно наследство. 0 150 000 бр.
Брой организирани дигитални изложби****. 0 5 бр.
Брой посещения на дигиталните изложби 0 1 000 000

* Количествени показатели (минимум 30 000 единици за проект), като се броят самостоятелни обекти – книга, звукозапис, движима културна ценност, аудиовизуално произведение и други подобни – част от фондовете на кандидатстващата и/или партньорски организации.

** Елементи със стойност на културно наследство са обектите, дефинирани като елементи на културно наследство съгласно Закона за културното наследство и документално наследство (архиви) по смисъла на Закона за националния архивен фонд.

*** Изискването елементите на културното наследство да са „конвертирани в цифров формат за първи път“ предполага същите да не съществуват в електронен/дигитален формат към момента на подаване на проектното предложение. Дигитализирането следва да се осъществи като дейност по съответния проект.

**** Под „дигитална изложба“ следва да се разбира дигитално представяне (вкл. онлайн събитие, онлайн изложба и др.) на дейностите и/или резултатите от дигитализацията, реализирана в рамките на изпълнението на проектното предложение, като може да включва и други дигитализирани обекти. Минималната целева стойност за индикатора „дигитални изложби“ за всеки проект е 1 бр.

ВАЖНО! Задължително е всеки кандидат да заложи цели и по трите индикатора, посочени по-горе!

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Общият размер на средствата, предвидени за финансиране на проекти по Резултат 1, Подрезултат 1.2, е 1 000 000 € (един милион евро)

Минимален и максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 350 000 €
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ 150 000 €

Максималният размер на финансиране на проекти по настоящата Покана със средства на програмата е 100%.

Допустими кандидати.

Организаторите на проекти по настоящите Насоки могат да бъдат единствено бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, установени като юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни администрации.

Кандидатът следва да разполага с административен, финансов и оперативен капацитет за изпълнение на проекта.

Допустими партньори

Съгласно изискванията на Програмното споразумение допустими партньори по настоящата Покана могат да бъдат всички публични или частни организации, както и сдружения с нестопанска цел, установени като юридически лица в Република България или в държава донор по Програмата (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), чиято основна дейност няма търговски характер. Физически лица не са допустими партньори.

По настоящата Покана партньорството е желателно, но не е задължително. Програмният оператор ще насърчава проекти, които са базирани на партньорства между кандидати и партньори от държавите донори

Един партньор може да участва в повече от едно проектно предложение.

 • Проектните предложения задължително трябва да предвиждат дейност за обучение на експертния персонал на бенефициента, който участва в процесите по дигитализация, с оглед повишаване на професионалните му компетентности и умения, в частност във връзка с извършване на една или повече от следните дейности:
 • ефективен процес на дигитализация и управление на дигитализирани обекти на културното наследство;
 • ефективен процес за подготовка, създаване, администриране на метаданните с информация за дигитализираните артефакти;
 • ефективен процес по миграция на метаданните – част от съществуващите регистри на кандидата (приложимо за кандидати, които имат съществуващи регистри на културни ценности) в цифров формат;
 • съхранение на дигитализираните обекти на културно наследство;
 • ефективен процес по популяризиране на дигитализираното съдържание
 • По проекта трябва задължително да се предвиждат дейности по предоставяне на достъп до съответното дигитализирано съдържание.
 • Концепция относно ефективното достигане до аудитория при реализирането на дигитална изложба (сътрудничество с образователни институции и/или други инициативи).
 • Всяко проектно предложение, което предвижда инвестиция в покупка на дълготрайни активи, следва да съдържа план за устойчивост на проектната инвестиция, представляващ период на продължаване на дейността по индикатора „брой елементи на културното наследство, конвертирани в цифров формат за първи път“  най-малко 5 г. след изтичането на проектния договор, като кандидатът осигури достатъчен ресурс за поддръжка на съответния актив и продължаващата му работа („изискване за устойчивост“)..
 • Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за сформиране на екип за управление на проекта, като всеки бенефициент е пряко отговорен за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. Той следва да предвиди достатъчно механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка по проекта, и за предприемането, при необходимост, на корективни мерки, което следва да бъде видно от предвидените квалификация и отговорности на отделните членове от екипа.
 • Всяко проектно предложение задължително трябва да включва дейност за публичност и информация на целите и дейностите по проекта, както и за финансовия принос на ФМ на ЕИП, включително разработването на двуезична (български и английски език) Интернет страница за съответния проект
 • Всяко проектно предложение задължително трябва да включва анализ на риска. От кандидата се изисква във Формуляра за кандидатстване, в раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, да представи анализ на риска за проекта, който да съдържа:
 • основните финансови, човешки, материални, технологични и информационни ресурси, необходими за изпълнение на дейностите по проекта и за осигуряване устойчивостта на неговите резултати;
 • възможните рискове, вероятността от възникването им и отражението, което биха имали върху постигане на резултатите по проекта;
 • мерките, които кандидатът предвижда за осигуряване на необходимите ресурси и за предотвратяване, смекчаване, прехвърляне или приемане и управление на установените рискове

Примерни дейности:

Посочените дейности са само примерни и тяхното изброяване не е изчерпателно.

 1. Дейности по адаптиране на пространства при кандидатстващата организация с цел създаване на дигитални лаборатории или друг вид вътрешна организация за конвертирането на предмети/обекти на културното наследство в цифров вид чрез извършване на текущ ремонт;
 2. Дейности по дигитализация за първи път на елементи на културно наследство от страна на общини, областни администрации, музеи, галерии, университети, библиотеки, читалища, архиви и други;
 3. Дейности по придобиване на необходимите устройства и оборудване, в т.ч. съпътстващо оборудване, предназначено за запис, заснемане, сканиране и други дейности, с цел конвертиране в цифров формат на предмети/обекти на културно наследство, в т.ч. и устройства и/или системи за възпроизвеждане на записи от магнитни и други носители, за целите на тяхното презаписване в цифров формат;
 4. Дейности по придобиване на софтуер и софтуерни продукти, закупуване на лицензи и др., необходими за управление на оборудването за дигитализация и/или за последваща обработка и управление на дигитализираните обекти;
 5. Дейности по фактическа обработка на обектите и тяхното конвертиране в цифров формат, в т.ч. дейности по запис, заснемане, сканиране, обработка, въвеждане на метаданни и други присъщи дейности, свързани с конвертирането, в т.ч. използването експертна и/или техническа помощ с оглед спазването на приложимите стандарти;
 6. Дейности по придобиване на устройства и/или системи, софтуер и други дейности, свързани със съхранението на дигитализираните обекти;
 7. Дейности по създаване на портали/платформи с цел да се подпомогне достъпът до дигитални източници от музеи, галерии, библиотеки, читалища, архиви, филмотеки, радиа и телевизии за по-ефективно управление и съхранение на културното наследство;
 8. Дейности, които предполагат създаване на отворени онлайн платформи, вкл. за обмен на знания и умения и др., с потенциал за включване в международни агрегатори и доставчици на данни за културно наследство с цел подобряване на достъпа за използване от широката общественост, образованието, научните среди и творческите индустрии;
 9. Съвместни дейности с образователни институции, свързани с реализирането на дигиталните изложби и насочени към осигуряване на връзка между темата на изложбата и потребностите на учебния процес;
 10. Дейности по създаване и поддържане на дигитални библиотеки, в т.ч. в онлайн среда, с цел подобряване на достъпа за използване от широката общественост, образованието, научните среди и творческите индустрии;
 11. Дейности за осигуряване на друга форма на публичен достъп до дигитализираните обекти;
 12. Дейности за реализация на „дигитална изложба“, в т.ч. разходи за информационна кампания, техника или софтуер за провеждане на събитието, създаване на видеоклип/мултимедия, и др.
 13. Дейности, свързани с обучение, изграждане на капацитет и споделяне на компетенции.

Допустими разходи

 • Разходи за управление на проекта (екип по проекта), в т.ч.:
  • Възнаграждения на екипа по управление на проекта;
  • Командировки на екипа по управление на проекта – Общите разходи за управление не трябва да надвишават 10% от общите допустими разходи по проекта. Това ограничение се отнася до разходите за възнаграждения, в т.ч. за осигурителни вноски за сметка на бенефициента/партньора, и за командировки на лицата, заети с управлението на проекта;
 • Разходи за експерти и услуги, в т.ч.:
  • Разходи за експерти:
  • разходи за експерти – персонал на бенефициента и/или партньора и техните командировъчни разходи;
  • външни експерти;
  • Разходи за други услуги;
  • Разходи за обучение;
  • Разходи за информация и публичност;
  • Разходи за наем на движимо/недвижимо имущество;
  • Други преки разходи;
 • Разходи за текущ ремонт[1]Разходите за текущ ремонт не могат да надвишават 10% от общите допустими разходи по проекта;
 • Разходи за дълготрайни материални активи – Когато закупуваното оборудване е „дълготраен материален актив“, във връзка с изискванията на член 8.2 от Регламента, за допустим разход по проекта се признават разходите по придобиване и въвеждане в експлоатация на актива, само когато същият ще бъде използван за осигуряване на устойчивост на проекта, т.е. ще се ползва и след края на проекта. В случай че активът ще се ползва само по време на изпълнение на проекта, като разход ще се признава само амортизацията за периода на проекта, допустима по реда на ЗКПО;
 • Дълготрайни нематериални активи.

ВАЖНО! Общо разходите за текущ ремонт, за придобиване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА и ДНМА) не могат да надвишават 60% от общите допустими разходи по проекта

ВАЖНО! Ако проектът се изпълнява с партньор, финансирането за партньора задължително се включва в раздел 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване, като се има предвид, че:

 • Ако представители/служители на партньора(ите) извършват дейности по изпълнението на проекта, тогава разходите за техните услуги трябва да бъдат включени в категорията „Разходи за експерти“;
 • Участието на представители/служители на партньора(ите) в екипа за управление на проекта не се явява разход за партньора, а разход на бенефициента за управление на проекта. В този случай заплати и пътни разходи на всички членове на екипа по управление на проекта трябва да бъдат включени в категорията „Разходи за управление на проекта“ в бюджета.

Непреки разходи по проект

Непреки разходи по проекта са административни разходи от следния вид:

– отопление/природен газ;

– комунални разходи – ел. енергия, вода;

– пощенски и разходи за куриер;

– разходи за телефон и интернет;

– офис консумативи.

Размерът на непреките разходи по проекта следва да се определи като справедлива част от общите режийни разходи на бенефициента или партньора, които могат да бъдат доказани с фактура, протокол за разпределение, договор/споразумение или друг, относим документ.

Бенефициентите и партньорите им могат да определят своите непреки разходи чрез един от следните методи:

(а) въз основа на реалните непреки разходи за тези бенефициенти и партньори по проекти, отразени в аналитична счетоводна система, която да установява техните непреки разходи съгласно посоченото по-горе;

(б) твърда ставка в размер до 25% от общите допустими преки разходи, с изключение на преките допустими разходи за възлагане на подизпълнители и разходи за ресурси, предоставени от трети лица, които не са използвани на територията на бенефициента или на партньора по проекта;

(в) твърда ставка в размер до 15 % от допустимите преки разходи за персонал, без да е налице изискване за Програмния оператор да извърши изчисление, за да определи приложимия размер или

(г) твърда ставка, прилагана спрямо допустимите преки разходи, въз основа на съществуващи начини и съответни ставки, приложими в политиките на Европейския съюз за подобни типове проекти и бенефициенти

Разходите за партньорите (с изключението на бюджетни организации, изпълняващи функция на публичната власт по съхранение и опазване на културно наследство) са с икономически характер и ще се считат за минимална помощ.

Плащания

Авансово плащане Междинно плащане Окончателно плащане
до 30% до 80% до 20%

Списък на документите, които се представят на етап кандидатстване

 1. Формуляр за кандидатстване.
  1. Финансова обосновка на бюджета на проекта
  1. Приложения към финансовата обосновка съгласно тези Насоки и Указанието за попълване на финансова обосновка, заверени с подпис и печат и текст „Вярно с оригинала“ на всяка страница.
  1. Решение на Общинския съвет на общината за кандидатстване по настоящата Покана, в случай когато кандидатът е общината или второстепенен разпоредител с бюджет към общината.
  1. Писмо за подкрепа от първостепенния разпоредител с бюджет в случаите, когато кандидатът е второстепенен или от по-ниска степен разпоредител.
  1. Декларация на кандидата/партньора (Приложение № 3)

 Декларацията се подава на английски език (Приложение № 3А), в случай че партньорът е от държава донор.

 • Декларация за идентичност на информацията (Приложение № 4).
  • Писмо за партньорско намерение (ако е приложимо) (Приложение № 5).

* Писмото за партньорско намерение се подписва от лицата, които представляват съответния партньор. В случай че партньорът е от държава донор, писмото се представя на английски език. Допустимо е да бъде подписано едно писмо от всички партньори, както и да бъдат представени отделни писма с идентичен текст съгласно приложението от всеки един от партньорите.

 • Автобиографии на ръководителя и всички членове на екипа за управление на проекта (Приложение № 6 на български език/Приложение № 6А на английски език).
  • Декларация за информация за консултантите, участващи в подготовката и изготвянето на проектното предложение и съпътстващата документация (Приложение № 7).
  • Декларация относно предоставяне на данни от НСИ (Приложение № 8).
  • Нотариално заверено пълномощно/заповед за упълномощаване на лице, представляващо кандидата.

* Документът се прилага само в случай че проектното предложение се подава от лице, различно от лицето/ата представляващо/и кандидата. Документът се сканира и се прикачва в Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване.

 1. Техническа спецификация (Приложение № 9) за ДМА/ДНМА/услуги.
  1. Бюджет в евро (Приложение № 10 на български език/Приложение № 10А на английски език)

* Документът се попълва на български и английски език във формат Excel и се прикачва в Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване.

 1. Комуникационен план на проект (Приложение № 11)

* Комуникационният план трябва да съдържа подпис на утвърдил от ръководителя на бенефициента и да бъде приложен в Раздел 12 от Формуляра за кандидатстване.

 1.  Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение № 12 набългарски език/ Приложение № 12А на английски език).
  1. Заверен отчет за касово изпълнение на бюджета – приложимо само за кандидати, които са общински организации.

Подкрепящи документи, които се представят от партньора/ите от държавите донори:

При партньорство с организации от Кралство Норвегия:

– Протокол/стенограма за регистрация, удостоверяваща правния статут и основните дейности, извършвани от организацията – извлечение от официалния регистър на Кралство Норвегия – Brønnøysundregisteret.

При партньорство с организации от Исландия:

– Удостоверение за регистрация – издадено от Регистъра на предприятията – Skráasvið.

При партньорство с организации от Княжество Лихтенщайн:

– Протокол/стенограма за регистрация, удостоверяваща правния статут и основните дейности, извършвани от организацията – извлечение от официалния регистър на Княжество Лихтенщайн – Handelsregisterauszug.

Ако не е посочено в горепосочените документи, партньорските организации от държавите донори следва да представят също и друг документ, от който е видно кое е лицето, което ще представлява организацията при изпълнението на проекта в съответствие с националното законодателство.

Срок за изпълнение на проекта:  30 април 2024 г.


[1] „Текущ ремонт“  е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.