Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

RomanАктуално, ПРСР Leave a Comment

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. стартира Процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Териториален обхват:

Проектни предложения по процедурата се изпълняват на територията на Република България.

Цел:

 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал и повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.;
 • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;
 • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;
 • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
 • осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура възлиза на 422 218 104, 00 лева.

Минимален и максимален размер на допустимите разходи

 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 29 337 лв.
 • Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат е 2 933 700 лв.
 • Максималният размер на допустимите разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители е 2 933 700 лв.
 • Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, включена в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура е 488 950 лв.

Процент на съфинансиране:

1. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до:

1.1.      50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 955 800,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

а)         За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25 на сто;

б)         За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 на сто;

1.1.1. Финансовата помощ за инвестиционни разходи за земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 50 на сто.

1.2. 35 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева, включително, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

а)         За инвестиционни разходи в обхвата на Приложение № 1, с изключение на сменяема прикачна техника, финансовата помощ се увеличава с до 25 на сто;

б)         За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители, финансовата помощ се увеличава с до 10 на сто;

1.2.1. Финансовата помощ за инвестиционни разходи в земеделска техника и общи разходи по проекта е в размер до 35 на сто.

Допустими кандидати

1. Финансова помощ се предоставя на:

а) земеделски стопани;

б) групи или организации на производители.

2. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.) от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица съгласно Приложение № 3 да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

в) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:

аа) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности;

бб) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

3. Минималният икономически размер на стопанства по т. 2, буква „б“ се доказва от кандидатите чрез представяне на декларация по образец съгласно Приложение № 4 за текущата стопанска година към момента на подаване на проектното предложение и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол; или

б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, ал. 10 и ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

в) справка за дейността на кандидата за стопанската 2020/2021 година, издадена във връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

4. Не е допустимо доказване на минималният стандартен производствен обем с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска година.

5. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, трябва да се стопанисва съгласно чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

6. При кандидатстване за колективна инвестиция, всички членове на групата или организацията на производители следва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3/1999 г., а когато са юридически лица, и да отговарят на условието на т. 2, буква „в“.

Допустими дейности

а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

б) насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

в) опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци и производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление; или

г) подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

д) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

е) осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти;

ж) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.

Допустими разходи:

1. Инвестиционни разходи:

1.1. Разходи за материални инвестиции за:

1.1.1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.

1.1.2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда.

1.1.3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

1.1.4. закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.

1.1.5. закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения

1.1.6. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.

1.1.7. рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.

1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:

1.2.1. достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

1.2.2. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

1.2.3. ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

2. Общи разходи

Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 юли 2021 г.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.