До 700 хиляди лева субсдии за „Технологична модернизация“ на малки и средни предприятия

Roman Актуално, Без категория, ПВУ 1 Comment

РЕЗЮМЕ

Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент „Интелигентна индустрия“

Програма за икономическа трансформация

Процедура чрез подбор на предложения – „Технологична модернизация“

Цел на процедурата:

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 260 000 000  лева.

  Микро предприятия   Малки предприятия Средни предприятия
Национални приоритетни  икономически сектори 26 000 000 лева   65 000 000 лева 39 000 000 лева
Регионалните  приоритетни сектори 26 000 000 лева   65 000 000 лева 39 000 000 лева

Приложими режими:

 • Регионална инвестиционна помощ
 • Минимална помощ

Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие  Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие
50 000 лева Микро предприятия: 200 000 лева
50 000 лева Mалки предприятия: 350 000 лева
50 000 лева Средни предприятия: 700 000 лева

Максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

– за средни предприятия: 25% от реализираните нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Процент на съфинансиране:

 • регионална инвестиционна помощ
Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)[1] Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия 50 % София град (столица): 40% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 40% Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия 50 % София град (столица): 30% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 30% Област Кюстендил: 35%
 • режим „de minimis“
Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 50 %

Критерии за допустимост на кандидатите

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби[2]
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

5) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби[3]
Микро предприятие ≥ 52 000 лева
Малко предприятие ≥ 187 000 лева
Средно предприятие ≥ 750 000 лева

Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

Код по КИД   Икономическа дейност

Високотехнологични производства:

C21     Производство на лекарствени вещества и продукти

C26     Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

C20     Производство на химични продукти

C27     Производство на електрически произведения

C28     Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

C29     Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

C30     Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59      Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J60      Радио- и телевизионна дейност

J61      Далекосъобщения

J62      Дейности в областта на информационните технологии

J63      Информационни услуги

M71    Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

M72    Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните  приоритетни сектори:

C10     Производство на хранителни продукти

C11     Производство на напитки

C13     Производство на тъкани

C14     Производство на облекло

C15     Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

C16     Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C17     Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

C18     Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

C19     Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

C22     Производство на изделия от каучук и пластмаси

C23     Производство на изделия от други неметални минерални суровини

C24     Производство на основни метали

C25     Производство на метални изделия, без машини и оборудване

C31     Производство на мебели

C32     Производство, некласифицирано другаде

C33     Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

J58      Издателска дейност

Недопустими кандидати:

 • микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район.
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • микропредприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти
 • малки и средни предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти
 • предприятия, които съгласно КИД 2008 (Приложение 9) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц

Допустими дейности

1) Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително да доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси;

И

Б) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Допустими разходи

1) Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

2) Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:

2.1) разходи за придобиване на специализиран софтуер;

2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

ВАЖНО: Разходите по т. 2.2) не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

Максимален срок за изпълнение: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция е 16:30 часа на 21.09.2022 г.


[1] Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България.

[2] Отчет за приходите и разходите за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., сбора от стойностите по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчетите за трите години (код на реда 15100, колона 1).

[3] Отчет за приходите и разходите за 2021 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1).

Comments 1

 1. Здравейте!
  Пиша ви в качеството си на Управител, на фирма Уебсайт Билдър БГ ООД, специализирана в сферата на услугите и по конкретно в изработката на уебсайтове. Имаме желанието да кандидатстваме по следната програма: „До 700 хиляди лева субсдии за „Технологична модернизация“ на малки и средни предприятия“. Тъй като сте специализирана фирма в изготвянето на проекти за финансиране се обръщаме, към вас с желание за съвместна работа, като сме отворени и към нови предложения по действащи програми, подходящи за нашата дейност. Ще помоля да се свържете с мен, с цел да уточним всички допълнителни изисквания и документи, които вярвам, че ще са ви необходими.
  Телефон за връзка: 0895442454 Стефан Христов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.