Финансиране за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

RomanАктуално, ПВУ Leave a Comment

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви на 2 февруари 2023 процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“.

Цел

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Конкретни цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 )

ВАЖНО!

След приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, следва да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 или лица от регистъра

Очаквани резуклтати:

 • 250 обновени сгради;
 • Постигане на минимум 30 % от спестяванията на първична енергия за всяка сграда при спазването на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 )
 • Принос за изпълнение на целите на дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. – към 2030 г.;
 • Осигуряване на по-добър микроклимат за работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Общ размер на средствата по настоящата процедура: 235 200 000,00 лева без ДДС.

Минималният и максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата са, както следва:

Категория предприятие Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева
Микропредприятия 35 000,00 100 000,00
Mалки предприятия 35 000,00 300 000,00
Средни предприятия 100 000,00 500 000,00
Големи предприятия 100 000,00 1 500 000,00

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е, както следва:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта от допустимите разходи
Микро-, малки, средни и големи предприятия 65%

За остатъка до пълния размер на средствата по предложението за изпълнение на инвестиция, надвишаващ интензитета и установените в регламента прагове, кандидатът следва да осигури собствени средства за превишението над праговете по регламента.

Когато е избран режим на държавна помощ „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) №651/2014, интензитетът на помощта е, както следва:

 • Максимален интензитет на помощта 35 % от допустимите разходи за ПИИ в ЮЗР (NUTS2)
 • Максимален интензитет на помощта е 45 % от допустимите разходи за ПИИ извън ЮЗР (NUTS2)

За място на изпълнение на ПИИ се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ПИИ.

ВАЖНО: Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия, и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014.

ВАЖНО: В случай, че кандидат иска да се възползва от по-високия интензитет, следва да представи доказателства, че отговаря на изискванията за малко и средно предприятия по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014, за което следва да предостави Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение Г3) и Справка за обобщените параметри на предприятието, заедно с Указанията за нейното попълване.

Г. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби[1]
Микропредприятие 70 000 лева
Малко предприятие 150 000 лева
Средно предприятие 650 000 лева
Голямо предприятие 500 000 лева

Сгради (в т.ч. и административни сгради), използвани от предприятия с предмет на дейност в обхвата на Приложение I на Директива 2003/87/ЕО, не са допустими за финансиране по процедурата!

А) сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) №104/2000 на Съвета;

Б) селскостопански продукти;

В) предприятия, които извършват дейности в сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти:

Г) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия;

Д)  когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

Е) помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;

Ж) помощи, подчинени на преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.

***Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в допустими и недопустими сектори по настоящата процедура, средства по тази процедура се предоставят само за сгради, в които се извършват дейности в допустимите сектори, като кандидатът (крайният получател) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура.

Допустими дейности

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи  СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

***Мерките за повишаване на енергийната ефективност ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Докладът за резултатите от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на обследване за енергийна ефективност е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

За сгради на предприятия в сферата на производството (Kомпонент 1) следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност, определени в Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, съгласно чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.

За сгради на предприятия в сферата на производството (Kомпонент 1), процентът на енергийни спестявания се изчислява от Доклада за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ.

За сградите на предприятия в сферата на производството, които попадат в обхвата на Kомпонент 1 от настоящите Насоки за кандидатстване, не се изисква постигане на клас на енергопотребление, предвид че съгласно българското законодателство, производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение попадат в изключенията на чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗЕЕ и не подлежат на задължително обследване и сертифициране. В тази връзка не се издава сертификат за енергийни характеристики на промишлена система, както и не се издава сертификат за енергийни характеристики на производствена сграда, която е част от промишлената система. Съгласно § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ, производствените сгради са част от промишлена система, като на обследване за енергийна ефективност подлежи цялата промишлена система. Съгласно разпоредбите „Промишлена система“ е обособена съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологично оборудване и спомагателни стопанства, в рамките на която предприятие осъществява дейност за производство на стоки или предоставяне на услуги.

ВАЖНО: По настоящата процедура ще бъдат подкрепени само производствени сгради, за които избраният за изпълнение пакет от енергоспестяващи мерки ще осигури най-малко 30 % спестяване на първична енергия спрямо базова линия на енергопотребление на производствената сграда. За тази цел при обследването за енергийна ефективност на промишлената система, към която сградата принадлежи, потреблението на енергия на производствената сграда трябва да се оцени като количество от общото енергийно потребление на промишлената система с отчитане на специфичните технически изисквания на процедурата

В обследването за енергийна ефективност на предприятия за производство, следва задължително да бъде посочен делът на спестяванията на първична енергия, свързан с енергопотреблението само на сградата, определен в процентно съотношение спрямо спестена първична енергия, която съответства на разходите само за сградата, без да се включва консумацията/потреблението на енергия от технологичното оборудване, съоръжения за промишлени системи и др.

(Специфичните технически изисквания, при които се определя оценката на енергийното потребление на производствена сграда, за целите на настоящата процедура, са описани в Приложение Л4)

За сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите, включително в сектор „Туризъм“ (Kомпонент 2) следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, определени в Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г.

За сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите, включително в сектор „Туризъм“ (Kомпонент 2), процентът на енергийни спестявания се изчислява от сертификата за енергийни характеристики на сградата, съставен след извършено обследване за енергийна ефективност, съгласно Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г., на база годишен разход на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние и годишен разход на първична невъзобновяема енергия след въвеждане на енергоспестяващите мерки от избрания пакет.

Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г..

За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.) и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г.за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

За сградите на предприятията в сферата на търговията и услугите (Kомпонент 2) от настоящите Насоки за кандидатстване, след изпълнение на предвидените в изготвеното обследване за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки (ЕСМ), се изисква постигане на клас на енергопотребление „В”и минимум 30% спестяване на първична енергия.

В случай, че мерките в предложението за изпълнение на инвестиция включват изграждане на съоръжения/системи за производство на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в сградата (или в близост до сградата), допустими за финансиране са само такива за собствено потребление, с цел осигуряване на сградата с енергията от ВИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и др. Произведената енергия от това съоръжение за производство на енергия от ВИ в сградата или в близост до сградата не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на кандидата.

По настоящата процедура не са допустими дейности и не са допустими разходите за тях за изпълнение на енергоспестяващи мерки и мерки за внедряване на ВИ, с които се постига намаляване на енергопотреблението на индустриалните процеси в производството и обслужващите ги енергийни системи, и на технологично оборудване в промишлената система, към която принадлежи производствената сграда, обект на интервенция.

На етапа на кандидатстване към ПИИ кандидатът следва да представи:

1.         Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на Наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на действащата към момента на кандидатстване Наредба по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2), за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.

За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства по Компонент 2 трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба №РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (Обн. ДВ. бр.92 от 18 Ноември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2023г.).

и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

2.         КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.

3.         Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,

или

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

При изпълнение на енергоспестяващите мерки, които са препоръчани в изготвените обследвания за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и са финансирани по настоящата процедура със средства от МВУ, крайният получател следва да изготви инвестиционен проект за изпълнението им съгласно ЗУТ (ако е приложимо).

Допустими разходи, финансирани със средства от МВУ:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

Недопустими разходи:

Режим „де минимис“:

1.         разходи, несъответстващи на правилата, описани в Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост;

2.         инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. възобновяеми източници (ВИ), които не са за собствено потребление или са с цел продажба на енергия;

3.         инвестиции в котли на газ или от други изкопаеми горива;

4.         разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

5.         дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция;

6.         глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

7.         комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

8.         Данък върху добавената стойност (ДДС);

9.         разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти;

10.       лихви по дългове, с изключение на свързани със средствата по МВУ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

11.       субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;

12.       консултантски услуги по сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 „Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане“ (ISO 50001:2018);

13.       разходи за организация и управление, и за информация и публичност;

14.       дейности и разходи, които не са посочени като допустими по настоящата процедура.

Недопустими разходи в режим ОРГО:

1.         всички изброени по-горе недопустими разходи;

2.         разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР.

Период на допустимост на разходите

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата и са платени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г.

Краен срок за кандидатстване: 15.06.2023 г. 17:30 ч.

Максимален срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.


[1] Отчет за приходите и разходите за 2022 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.