BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

RomanАктуално, ПВУ Leave a Comment

Министерство на иновациите и растежа обяви прием по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Очакваният ефект e ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на микро-, малките и средните предприятие , малките дружества със средна пазарна капитализация  и дружествата със средна пазарна капитализация.

Общ размер на средствата по процедурата: 200 000 000 лева (102 258 376.24 евро)

Предвидено е бюджетът по процедурата да бъде разделен пропорционално в зависимост от категорията на предприятието  и по групи сектори на икономическа дейност , както следва:

Групи сектори на икономическа дейност: Микро предприятия   Малки предприятия Средни предприятия Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация
Индустрия[1] (включваща сектори B, C, E и F) 13 000 000 лева 40 000 000 лева 39 000 000 лева   38 000 000 лева
Услуги[2] (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) 10 000 000 лева 21 000 000 лева 21 000 000 лева   18 000 000 лева

Режим на финансиране:

По настоящата процедура кандидатите прилагат следния режим на държавна помощ: „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие  Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие
  75 000 лева     1 000 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Процент на съфинансиране

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)[3] Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия 50% 50%
Средни предприятия 50% 45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация 45% 35%

Допустими кандидати

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 3. Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2021 г.[4]
Микро предприятие ≥ 80 000 лева
Малко предприятие ≥ 200 000 лева
Средно предприятие ≥ 800 000 лева
Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева
 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.
 • Могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по инвестицията фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) ще захранват с електрическа енергия сгради  , в които упражняват основната си икономическа дейност, като е допустимо в съответните сгради кандидатът да извършва и допълнителни дейности (ако има такива), единствено при положение, че същите попадат в допустимите сектори по настоящата процедура.

Недопустими кандидати:

 • В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в сектор K „Финансови и застрахователни дейности“, сектор О „Държавно управление“, сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“, съгласно КИД-2008 на НСИ
 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с код С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 на НСИ, следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

Във връзка с горните ограничения, кандидатите, чиято основна икономическа дейност е с код C16.10 или код C16.29, следва да опишат подробно точния предмет на дейност и произвежданите от тях продукти в раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение” от Формуляра за кандидатстване

 • микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I
 • малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 (Приложение 9) попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • – 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • – 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • – 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • – 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • – 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • – 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • – 10.81 „Производство на захар”;
 • – 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
 • – 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • – 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • – 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • – 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;
 • – 11.06 „Производство на малц”.
 • Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по предложението фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура, с оглед на обстоятелството, че не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране, предоставено по процедурата.

Изисквания към дейностите

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.

В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.

Като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н

Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата.

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Всички инвестиции трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба. В тази връзка, кандидатите следва да имат предвид, че в срок до 3 (три) месеца след сключване на договор за финансиране, са длъжни да представят приложимия документ по т. 24.2, подт. II.2. от Условията за кандидатстване, с оглед удостоверяване спазването на изискванията по околна среда съгласно ЗООС и/или ЗБР.

Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация  на фотоволтаична система).

Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Допустими дейности

 • Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

ВАЖНО: Изградените по настоящата процедура фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, посочени в Приложение 14 „Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии)“ или да са с по-добри параметри от посочените в Приложение 14.

Разходи

 • Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

В обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/или върху недвижим имот към нея; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

Разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са недопустими.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи

ВАЖНО: С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

По процедурата се финансират единствено нови фотоволтаични инсталации в комбинация с батерии (в тяхната цялост), а не нови компоненти (отделни части), с които да се подменят елементи от съществуващи и изградени вече фотоволтаични системи и/или батерии.

Крайният резултат от изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) се удостоверява посредством протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение, издаден от юридическо лице, монтирало енергийните съоръжения и ангажирало в екипа си лице, притежаващо необходимата професионална квалификация, включено в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ и монтирало съоръжението. Протоколът задължително следва да съдържа информация за инсталираната мощност на фотоволтаичната система и общият оперативен капацитет на съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) – продължителност (в часове) спрямо % от инсталираната мощност на фотоволтаичната система към която са присъединени. СНД може да извърши допълнителна проверка на информацията, посочена в протокола.

Фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) следва да бъдат изпълнени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти.

Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34.

За периода на устойчивост (5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система) следва да се спазва и задължението – произведената от новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено потребление. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място, които ще удостоверяват дали фотоволтаичната система до 1 МW, включително съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

 • са доставени, инсталирани и въведени в експлоатация;
 • отговарят на минималните технически изисквания;
 • фотоволтаичната система произвежда електрическа енергия само за собствено потребление;
 • батериите съхраняват електрическа енергия от фотоволтаичната система, която се използва само за собствено потребление;
 • всички активи, придобити по проекта, се използват на определеното място за целите на предложението за изпълнение на инвестиция, и съгласно договора за финансиране с крайния получател.

Инвестицията (новата фотоволтаична система за електрическа енергия за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия) следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода на устойчивост – от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години след това.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Минимален и максимален срок за изпълнение

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура е 16:30 часа на 15.05.2023 г.

Пълният пакет документи по процедурата може да свалите от този линк.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите за кандидатстване потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД чрез тази форма или на мейл office@projectpartners-bg.com


[1] Група “Индустрия“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор B „Добивна промишленост“, сектор C „Преработваща промишленост“, сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и сектор F „Строителство“.

[2] Група “Услуги“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, сектор H „Транспорт, складиране и пощи“, сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; далекосъобщения“, сектор L „Операции с недвижими имоти“, сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“, сектор N „Административни и спомагателни дейности“, сектор P „Образование“, сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, сектор R „Култура, спорт и развлечения“ и сектор S „Други дейности“.

[3] Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България.

[4] Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието-кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.