BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

Roman Актуално, Иновации, ПКИП, Предстоящо Leave a Comment

По Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 предстои да стартира Процедура за прием на проекти BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

Цели на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021 -2027.

Общият размер на средствата по настоящата процедура: 293 370 000 лв.

Финансови параметри:

  • Минимален размер на БФП за предприятие: 50 000 лв.
  • Максимален размер на БФП за предприятие: 500 000 лв.
  • Процент на финансиране: до 60%

Допустими кандидати:

Съществуващи МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава -членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

Подкрепа за въвеждане на иновации от страна на МСП в тематичните области на ИСИС 2021 -2027

  1. Допустими проекти:

1) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една  от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027 (https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/isis-2021-2027.pdf ).

В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните приоритетни подобласти:

– ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;

– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

– Интернет на нещата (IoT);

– Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;

– големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;

– комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

– киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;

– блокчейн технологии;

– системи и услуги в сферата на финтех;

– технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);

– интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

 – производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

В рамките на тематична област „Мехатроника и микроелектроника” се включват следните приоритетни подобласти:

– Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

– Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

– Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

– Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

Индустрия 4.0. – т.нар. „четвърта индустриална революция“ накратко казано е свързана с цифровизация на промишлеността. След Индустрия 1.0 (механизация, парна енергия, тъкачен стан), Индустрия 2.0 (масово производство, конвейерни линии, електрическа енергия), Индустрия 3.0 (автоматизация, компютри и електроника), Индустрия 4.0 (кибернетични физически системи, интернет на нещата, мрежи“) се превръща в неразделна част от световните производствени системи. Вече говорим за „интелигентни фабрики“, „умни продукти“ „интелигентни транспортни системи“, „интелигентни енергийни системи“, добавена и виртуална реалност в производството, big data и т.н.
Примери за компоненти на Индустрия 4.0 са: компютърни услуги в облак и високопроизводителни изчислителни технологии; киберсигурност; големи информационни масиви и аналитични технологии; изкуствен интелект; кибер-физически системи, индустриална и сервизна роботика; адитивно производство; 5G, интернет на нещата.

 – Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

– Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

– Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

– Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;

– Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

– Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

– Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

– Фотоника и технологии за изображения;

– Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

– Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

– Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

– Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

– Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

– Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

– Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

– Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

– Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

В рамките на тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“  се включват следните приоритетни подобласти:

– Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

– Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

– Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

– Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

– Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

– Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

– Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

– Синя и зелена биобазирана икономика;

– Индустриални биотехнологии;

– ИКТ с приложение в тематичната област;

– Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;

– Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

В рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ се включват следните приоритетни подобласти:

– Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);

– Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

– Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

В рамките на тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ се включват  следните приоритетни подобласти:

– Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;

– Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

– Водород – базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

– Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;

– Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;

– Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;

– Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

ВАЖНО: В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”, подкрепа могат да заявят само микро, малки или среди предприятия (МСП). В случай на партньорство, партньорът също следва да бъде МСП.

2) Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

На база на Наръчника от Осло (Oslo Manual 2018, 4th Edition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2018) и за целите на настоящата процедура:

Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

•          Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара.

Продуктовите иновации трябва да осигуряват значителни подобрения на една или повече характеристики или експлоатационни спецификации. Това включва добавяне на нови функции или подобрения на съществуващите функции, или на потребителската полезност. Съответните функционални характеристики включват качество, технически спецификации, надеждност, дълготрайност, икономическа ефективност по време на употреба, достъпност, удобство, използваемост и улеснено ползване. Продуктовите иновации не е необходимо да подобряват всички функции или спецификации  на производителността. Подобряването или добавянето на нова функция може също да се комбинира със загуба на други функции или спад в някои спецификации на производителността.

ВАЖНО: С оглед на постигане на целите на процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

3) Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

•          TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;

•          TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;

•          TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;

•          TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

  1. Допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

1. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ. 

Гореописаната дейност включва: заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост, дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

ВАЖНО: При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, сформирането на екип по проекта, провеждането на процедура за избор на изпълнител, изборът на изпълнител и т.н. не следва да са обособени като отделни дейности, а да са част от описанието/методологията за изпълнение на посочените по-горе дейности.

Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

ВАЖНО: С оглед потвърждаване на ефективното и добросъвестно изпълнение на дейностите по проекта, УО ще извършва проверки на място, вкл. чрез използване на външни експерти в областта на разработваната по проекта иновация, чрез което да може да се потвърди отчетените по проекта резултати, вкл. и че извършените от страна на кандидата/партньора дейности/разходи са пряко свързани с дейността по разработване на иновацията, обект на подкрепа.

ВАЖНО: Заедно с финалния си отчет бенефициентът следва да представи съответните документи, доказващи предприетите от него действия за последващата реализация на разработената в рамките на проекта иновация.

Недопустими сектори за подпомагане:

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

•          дейности, чието изпълнение е стартирало  преди подаване на проектното предложение;

•          дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;

•          дейности, които вече са финансирани от други публични източници;

•          закупуване на дълготрайни материални активи;

•          софтуер като услуга (SaaS);

•          С цел гарантиране в максимална степен спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ , по процедурата няма да се подкрепят:

i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;

ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;

iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;

iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

•          извършване на строително-монтажни работи (СМР);

•          извършване на реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни)  и др.;

•          консултантски услуги за разработване на проектното предложение;

•          консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер, с изключение на дейностите за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ (т. 1 от допустимите дейности по Елемент Б);

•          закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части имащи характер на стоково-материални запаси, с изключение на разходите за материали  и консумативи, необходими за разработването на иновацията (т. 5 от допустимите разходи по Елемент А);

•          закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение 14;

•          закриване на неконкурентоспособни въглищни мини;

•          закупуване на земя и сгради;

•          извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;

•          производството, преработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;

•          инвестиции в летищна инфраструктура;

•          придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;

•          всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване или попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 651/2014, Регламент (ЕС) № 1407/2013 или в чл. 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1058 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд.

Допустими разходи:

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

Елемент А

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

Разходите по т. 1 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори!

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор при пълна месечна заетост.

Разходите за възнаграждения на персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията са допустими под формата на единични разходи съгласно чл. 53, пар. 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета и чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕФСУ.

Разходите за възнаграждения на персонал са допустими под формата на единични разходи, определени на месечна база, чиито размери са определени чрез прилагане на коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, основаващ се на статистически данни и друга обективна информация съгласно Методологията  за определяне на стойността на единичните разходи за възнаграждения на научноизследователски и друг квалифициран персонал (Методологията).

Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на заетост на съответното лице за изпълнение на дейностите по съответния проект и до размера на основния платен годишен отпуск,  посочен в чл. 155 от Кодекса на труда.

ВАЖНО: Лицата, за които са предвидени разходи за възнаграждения в бюджета на индивидуалните проекти могат да участват в екипа само на един кандидат или само на един партньор. Посоченото се удостоверява на етап изпълнение чрез попълване и представяне от страна на всяко лице на Декларация за участие в изпълнението на проект (Приложение 24 към Условията за изпълнение). При неспазване на изискването, съответното лице ще бъде изключено от участие във всички екипи.

2. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

ВАЖНО:  Разходите за амортизация на активите се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Амортизационните норми се определят еднократно за всяка календарна година, съгласно изискванията на ЗКПО.

ВАЖНО: Разходите по т. 2 от Елемент А са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).

Разходите по т. 2 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори!

Разходите по т. 2 на Елемент А са допустими както за оборудване и инструменти собственост на кандидата/партньора към датата на кандидатстване, така и за оборудване и инструменти придобити след подаване на проектното предложение по настоящата процедура.

3. Разходи за амортизация на сгради и помещения , вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.

ВАЖНО:  Разходите за амортизация на сгради и помещения се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Амортизационните норми се определят еднократно за всяка календарна година, съгласно изискванията на ЗКПО.

Разходите по т. 3 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори.

ВАЖНО: Разходите по т. 3 от Елемент А са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).

ВАЖНО: Разходите за амортизация на активите по т. 2 и 3 от Елемент А се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Амортизационните норми се определят еднократно за всяка календарна година, съгласно изискванията на ЗКПО.

Разходите за амортизация по т. 2 и 3 от Елемент А са допустими при спазване на изискванията на приложимата нормативна уредба относно националните правила за допустимост на разходите.

4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:

Разходите по т. 4 от Елемент А са допустими само за кандидати!

В случай че в раздел „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване са заложени разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията от страна на партньора, те ще бъдат служебно премахнати, като в случай че това доведе до невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности, проектното предложение може да бъде отхвърлено.

В обхвата на посочените разходи се включват:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

Разходите по т. 4, а) следва да бъдат извършвани изцяло от външни изпълнители, без участието на персонала, назначен по проекта и без участието на останалия персонал на бенефициента и партньора.

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица ;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.

ВАЖНО: В случай на проекти, включващи ПАРТНЬОРСТВО, разходите по т. 4 са допустими в размер до 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

В случай на проекти, които се изпълняват ИНДИВИДУАЛНО само от предприятие-кандидат (не включват партньорство), ограничението на разходите по т. 4 от 20% не е приложимо, но се прилага ограничение до 20 % от общо допустимите разходи по проекта за „разходи за знания и патенти“ (т. 4 б).

Всички процентни ограничения се прилагат, както на етап оценка на проектното предложение, така и на етап изпълнение на проекта. В случай на превишение на процентните ограничения, размерът на съответните разходи се преизчислява до допустимите стойности.

ВАЖНО: В случай че проектните предложения включват разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, задължителен краен резултат от извършването им е получаването на патент/лиценз/протокол/ръководство или друг относим документ във връзка с разработената иновация, издаден/о от съответния доставчик на услугата. Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен съответният документ, извършените разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

ВАЖНО: В случай че проектните предложения включват разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, на етап изпълнение на проектите, кандидатите следва да представят Декларация в свободен текст от изпълнителя, съдържаща потвърждение, че същият не е разработил идентична иновация, която е била обект на публично финансиране (включително по настоящата процедура).

5. Разходи за материали  и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими само за кандидати!

ВАЖНО: Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими, единствено в случай че извършването на изследвания, изпитвания, измервания (Дейност 1 по Елемент А) и/или създаването и тестването на прототипи и пилотни линии (Дейност 2 по Елемент А) се извършват от кандидата. Кандидатите следва да опишат материалите и консумативите по видове и да ги обосноват в описанието на дейностите във Формуляра за кандидатстване.

Елемент Б

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати!

1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

–           разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

–           разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

ВАЖНО: В случай че проектните предложения включват разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ, задължителен краен резултат от извършването им е получаването на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация или подадена заявка за получаването на такъв. Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен приложимият документ, извършените съответни разходи, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

–           разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.

ВАЖНО: За целите на проследяване на изпълнението на проекта в раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване, следва да бъде/ат посочен/и точният/те адрес/и на стопанския/те обект/и, където кандидатът/партньорът осъществяват дейност и където ще се изпълняват дейностите по проекта (приложими както за кандидата, така и за партньора,  в случай че има такъв).

ВАЖНО: В случай че в резултат на извършването на даден разход ще бъдат осъществени допустима (съгласно т. 13.1 от Условията за кандидатстване) и недопустима дейност (съгласно т. 13.2 от Условията за кандидатстване) или дейност, която се осъществява в недопустими сектори съгласно т. 11.2 на Условията за кандидатстване, то този разход ще бъде изцяло премахнат от бюджета на съответното проектно предложение.

Кандидатите се задължават да не продават, преотстъпва и/или дават под наем на трети лица дълготрайните нематериални активи, придобити със средства по проекта (в случай, че е приложимо) за период от пет години  от окончателното плащане или три години от окончателното плащане за МСП. При неизпълнение на това задължение безвъзмездната финансова помощ за съответния актив се възстановява от бенефициента.

Срок за кандидатстване:

Индикативна дата за прием: до края на юни 2023 г.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите за кандидатстване потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД чрез тази форма или на мейл office@projectpartners-bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.