BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

Roman Актуално, ОПРР Leave a Comment

На 16-ти октомври Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021-2027 стартира прием на проекти по процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

Цел на процедурата:

Целите са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на  новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Предвидените дейности също се очаква да допринесат за подобряване на здравословната  и безопасна работна среда в предприятията, което е  ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагайки за намаляване на рисковете за здравето на работното място и за подобряване на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.

Индикатори:

 1. „Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труда“
 2. „Брой предприятия, въвели нови форми на организация на труда и работните процеси“.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

 1. Слабо развити региони/ извън ЮЗР (NUTS-2) – 92 080 000 лв.
 2. Регион в преход/ Югозападен регион за планиране (ЮЗР) (NUTS-2), София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил  – 7 920 000 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

Процедурата е в съответствие с Регламент 1407/2013г. Максималният размер на помощта „де минимис” за едно и също предприятие,  съгласно Регламент 1407/2013, е в размер на левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166,00 лв. за период от три бюджетни години.

Процент на финансиране:

За кандидати големи предприятия – съфинансирането е в размер на минимум 20% от общата стойност на проекта и е задължително.

За микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране.


Критерии за допустимост на кандидатите

„Кандидати” за безвъзмездна финансова помощ са всички физически и юридически лица, и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение, които могат да докажат следните критерии:

 1. Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013
 2. Кандидатът разполага с финансов капацитет. При оценката на финансовия капацитет на кандидата ще бъдат използвани данните от Счетоводния баланс на организациите за 2022г., които са налични в НСИ.
 3. В случай че кандидатът няма подаден финансов отчет към НСИ за 2022г. или е подал в НСИ Декларация за липса на дейност за същата година, проектното предложение се отхвърля. Това изискване не се отнася за новорегистрирана/новосъздадена организация.
 4. Когато кандидатът е новосъздадена през текущата година организация, проверката за финансов капацитет се извършва въз основа на данни от Счетоводния баланс на организацията за текущата година, за периода от регистрацията на организацията, до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена настоящата процедура. Счетоводният баланс на новосъздадена през текущата 2023 година организация следва да е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и да съдържа данни поне за 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата. В тези случаи, счетоводният баланс на организацията – кандидат не може да бъде получен по служебен път и същият следва да бъде сканиран и прикачен към проектното предложение в ИСУН при неговото подаване.
 5. Кандидатът разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение:
 6.  Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение, посочен във формуляра за кандидатстване;

или

 • Кандидатът има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.

Важно!!! В процедурата не може да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.

В допълнение към общите изисквания, кандидатът трябва да е лице със самостоятелна правосубектност, което има право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.


Допустими дейности:

Кандидатът следва да осъществява/изпълнява дейностите по проекта в един и същ тип регион или на територията на два или повече слабо развити региона. Водещ принцип при отчитане на приноса към съответния регион ще бъде мястото на изпълнение на дейностите по проекта, а не местоположение/адресна регистрация на кандидата.

I. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти  за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд.

ВАЖНО! Дейността е задължителна за изпълнение и следва да е включена във всеки проект по процедурата. Проектните предложения, в които не е разписана задължителната дейност, ще бъдат отхвърлени.

Дейността е насочена към въвеждане на „зелени“ модели на организация на работните процеси, които имат връзка с повишаване на ресурсната ефективност и/или за намаляване въздействието върху околната среда и/или за повишаване устойчивостта на предлаганите продукти и услуги.

Въвеждането на нови „зелени“ модели на организация на работните процеси може да е свързано с:

1.         внедряване в предприятието на нови екологични производствени инвестиции, поради които се променя организацията на труда в предприятието;

2.         въвеждане на промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и на определени работни места;

3.         изграждане на цялостна екологосъобразна („зелена“) фирмена култура и мотивиране на екологосъобразното мислене на служителите.

Дейността включва следните четири етапа, които са задължителни и се реализират в посочената логическа последователност:

1.1. Преглед на моментното състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, свързана с прилагането на „зелени“ практики.

1.2. Разработване на „зелени“ модели на организацията на труда и работните процеси, съобразно спецификата на предприятието и конкретните работни места. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работните процеси на конкретните работни места.

1.3. Разработване/приемане на план от мерки за прилагане на „зелени“ модели на организация на работните процеси от ръководните органи на предприятието.

1.4. Въвеждане/прилагане в предприятието на нови, „зелени“ модели на организация на работните процеси и управлението на човешките ресурси, вкл. обучение на персонала за въвеждането на съответните промени.

ВАЖНО!

По време на изпълнение на проекта, бенефициентът следва да докаже, че планът с конкретни мерки за прилагане на „зелени“ модели на организация на работните процеси е приложен в предприятието и има реално въведени мерки от него. Всички служители следва да бъдат запознати с извършените промени и да им е проведен инструктаж и/или обучение за въвеждането на съответните мерки.

Дейността може да се изпълни от кандидата  (в случай че разполага със служители с необходимата квалификация) или да се възложи на изпълнител, избран по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ (при спазване изискванията на акта по чл. 54 от ЗУСЕФСУ)  или ЗОП, в зависимост от това дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не. Избраният изпълнител (отговорният служител, когато дейността се изпълнява от кандидата)  трябва да извърши преглед на дейността на кандидата – продукти/услуги, организация на труда, правна и регулаторна рамка, съществуващи практики и процедури за управление на човешките ресурси във връзка с въздействието върху околната среда. В резултат на извършения преглед и съобразно спецификата на работните места, изпълнителят (отговорният служител, когато дейността се изпълнява от кандидата) следва да разработи съответните „зелени“ модели на организация на труда, които да предложи на бенефициента, заедно с план от мерки за прилагането им. Изпълнителят (отговорният служител, когато дейността се изпълнява от кандидата) изготвя и „зелени“ карти за организация на работните процеси на конкретните работни места.

Изпълнител може да бъде лице, което по занятие извършва някоя от следните примерни дейности:

•           консултации и/или сертификация по прилагане на системи за управление по околна среда (ISO14001, EMAS или еквивалентни);

•           преподавателска и/или научно-преподавателска дейност в сферата на ресурсната ефективност и/или екологията;

•           консултантска и/или научноизследователска и развойна дейност в сферата на ресурсната ефективност, екологията или икономическата дейност на кандидата.

Новите „зелени“ модели могат да се изразяват, например, във:

– въвеждане и утвърждаване на промени в организационната структура на човешките ресурси, въвеждане на нови форми на заетост, промени по отношение на: начините на работа, работните взаимоотношения, съответно на длъжностните характеристики, процесите по подбор на персонала; нови модели на екипна работа и взаимодействието между служителите,  и др.;

– въвеждане на промени в работата на отделни работни единици в предприятието, насочени към намаляване на използваните ресурси, въвеждане на практики за опазване на околната среда, осигуряване на по-екологосъобразна работна среда и др.;  

– въвеждане на екологосъобразни практики в цялостната организация на работа в предприятието, в т.ч. насочени към генериране и изпълнение на дейности за корпоративна социална отговорност със „зелена“ насоченост, мотивиране на индивидуалния служител за прилагане на екологосъобразно поведение по време на работа чрез информационни и други фирмени събития или създаване на бонусна система за отличаване и възнаграждаване на „зелено“ поведение на служителите или генериране от служителите на идеи за екологосъобразно поведение и др.

Посочените примери са насочващи и не следва да се приемат като изчерпателни!

II. Осигуряване на  превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа.

Кандидатът може да осигури за заетите при него лица психологическа подкрепа във връзка с превенция и профилактика на стреса на работното място, професионалното прегаряне и ефектите от COVID пандемията върху менталното здраве на работещите. Целите на дейността следва да са обвързани и със запознаване на участниците с наличието на явлението „бърнаут“, подпомагайки откриването на проявите му и осъществяването на ранна превенция на състояния, свързани с физическо, емоционално и психическо изтощение. Следва да бъдат преодолени нагласи свързани с отрицателно и критично отношение към работата, нежелание за започване на работа, раздразнение към членовете на екипа или към клиентите, емоционално отдръпване от колеги и клиенти, както и  мисли, свързани с липсата на смисъл, значение и приносът за извършваните работни процеси, водещи вкл. до напускане на работа.

В рамките на дейността могат да бъдат изготвени психологически профили на заетите лица, които да послужат като основа за адресиране на подходящи мерки за психологическа подкрепа.

Психологическата подкрепа трябва да се извършва от лице/а със специалност „Психология“, „Трудова и организационна психология“ или „Психиатрия“ и може да бъде под формата на групови семинари/тренинги за профилактика и/или индивидуални консултации, при провеждането на които, участниците задължително следва да бъдат запознати с подходящи методи и техники за управление на професионалния стрес, съответстващи на естеството на трудовите процеси в предприятието. Максималният брой участници при групови занимания е до 10 лица в група.

Дейността трябва да се възложи на изпълнител, избран по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ (при спазване изискванията на акта по чл. 54 от ЗУСЕФСУ) или ЗОП, в зависимост от това дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не.

III. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС)  и специално работно облекло

В рамките на дейността кандидатът има право да закупи и осигури ЛПС и/или специално работно облекло  за своите служители. Това могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо.  Независимо от избора на кандидата по отношение на ЛПС и/или специално работно облекло, той задължително следва да надгради минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.  Кандидатът задължително попълва Приложение V – Информация за ЛПС, в което следва да посочи текущите ЛПС и/или специално работно облекло с техните характеристики/технически параметри, както и предвидените за закупуване нови ЛПС и/или специално работно облекло с техните характеристики/технически параметри, като посочи с какво новите надграждат използваните досега. Личните предпазни средства трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за лични предпазни средства нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.

При закупуването на нови ЛПС, които предлагат комбинирана защита, т.е. защита, постигана до момента с помощта на няколко отделни средства, в описанието на дейността следва да се посочи точно, детайлно и изчерпателно, новозакупените ЛПС кои средства за защита от приложения към проектното предложение Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, ще заменят/надградят.

Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, следва:

•           да отговарят на точния брой на заетите към момента на кандидатстване лица по длъжности, които ползват средствата за защита; и

•           да бъдат планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, за периода на изпълнение на проекта.

Допустимо е закупуването на ЛПС и специално работно облекло за периода, планиран за изпълнение на проекта, ако съответстват на оценката на риска, вписани са в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, и кандидатът е обосновал необходимостта от такива. В случай че тези изисквания не са изпълнени,  това е основание за премахването на етап оценка на съответните ЛПС и/или специално работно облекло от проекта, заедно с предвидените за тях разходи от бюджета (при одобрение на проектното предложение).

•           Недопустимо е закупуването на резервни бройки!

•           Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.

•           Ако дейността е включена в проектното предложение, кандидатът следва да прикачи към формуляра за кандидатстване списък на работните места и видовете работни процеси, при които е необходимо да се използват ЛПС и/или специално работно облекло, утвърден въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Списъкът следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 17, ал. 3, т. 1-4 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 26 Ноември 2021 г.) за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място.

IV. Осигуряване на колективни предпазни средства , вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Ако дейността е включена в проектното предложение, кандидатът трябва да посочи точно каква модернизация и/или реконструкция ще бъде извършена, с оглед обезопасяването на съществуващи обекти (напр., изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд и др.) и повишаване на здравето и безопасността на работниците и служителите.

Задължително следва да се посочи как предвидените за осигуряване средства за колективна защита ще допринесат за повишаване на здравето и безопасността на работещите лица.

Необходимостта от такова защитно средство, ще произлиза от оценката на риска, т.е. трябва да е идентифицирана опасността и определен риска от реализирането й. В случай че са предвидени за осигуряване колективни предпазни средства, които не съответстват на оценката на риска,  това е основание за премахването им от проекта на етап оценка, заедно с предвидените за тях разходи от бюджета (при одобрение на проектното предложение).

С оглед подпомагането на кандидатите относно допустимите за финансиране разходи, свързани с изпълнението на дейността, се прилага примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове.

Важно!!! Замяната на едно производствено (работно)  оборудване с друго, дори в случай, че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица, не е допустимо по процедурата.

V. Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

За осъществяване на дейността е допустимо да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане), което следва да бъде обосновано във формуляра за кандидатстване (в описанието на конкретната дейност).

За целите на настоящата процедура, по тази дейност е допустимо работодателят да осигури на работниците и служителите следните социални придобивки (както и прилежащите им санитарно-хигиенни помещения, ако е необходимо – бани, тоалетни и помещения за преобличане):

 1. Помещения/места за хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд .

Разходите за храна не са допустими, както и закупуване на ваучери за семейна почивка на работници и служители, ваучери за храна, ваучери за развлечения, абонаментни карти за фитнес и др. подобни.

 • Помещения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.

По Дейност IV и Дейност V е допустимо извършването на текущ и основен ремонт, съгласно §5, т.42 и т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

В случай, че за осъществяването на дейност 4 и дейност 5, кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности, е необходимо той да разполага със собствено помещение или да има договор за наем/концесия на помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт. След приключване на проекта, бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. Същото изискване се отнася и, в случай че кандидатът предвижда да извършва ремонтни дейности на спортни съоръжения и места за отдих на открито. В случай на възникване на непредвидени  обстоятелства, срокът спира и продължава да тече след отпадането им.

В случай, че за нуждите и целите на проекта е необходимо да се извърши основен ремонт, кандидатът представя преди стартиране на ремонтните дейности копие от издадено и влязло в сила разрешение за строеж (заверено „вярно с оригинала”) или писмо от главния архитект на общината, че за обекта не се изисква разрешение за строеж (важи за обект, за който по ЗУТ не се изисква разрешение за строеж).

С цел постигане в пълнота на заложените цели на процедурата е допустимо закупуването на оборудване и обзавеждане за изпълнението на Дейност 4 и Дейност 5.


Допустими разходи

І. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

1./1.1. Разходи за осъществяване на Дейност 1

Допустими са разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията; за изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места и обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд.

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200.00 лв. (БФП + съфинансиране (когато е приложимо)), на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.

2./2.1. Разходи за осъществяване на Дейност 2

Допустими са разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа.

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200.00 лв. (БФП + съфинансиране (когато е приложимо)), на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000.00 лв. общо за цялата дейност.

За изпълнението на дейност 1 и дейност 2 са допустими разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка, по реда на ЗЗД.

В случай че кандидатите разполагат със служители с необходимата квалификация да изпълняват сами Дейност 1 и/или Дейност 2, не е допустимо да залагат разходи за БФП за изпълнение на тези дейности.

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

3. Разходи за материали

3.1. Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

4. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 4.

4.1. Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.

Замяната на едно производствено (работно)  оборудване с друго, дори, в случай че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица, не е допустимо по процедурата, тъй като се счита за оборудване, необходимо за основната дейност на предприятието.

В тази връзка, не е допустимо закупуването на оборудване като например: работен или служебен/пътнически асансьор, мотокари, електрокари, газкари, хаспели и други подемни машини и съоръжения, скеле, повдигаща платформа/вишка, като същите не се считат за колективни предпазни средства, а за такива от основната дейност на предприятието.

Допустими са разходи за застраховка на придобитото оборудване за осъществяването на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.

5. Разходи за закупуване на ДМА за осъществяване на Дейност 5

5.1. Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

Допустимо е да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане).

Допустимо е закупуването на фургон, който е преместваем и не е моторно превозно средство с двигател, който да осигурява подходящи условия на работниците за отдих, хранене и преобличане.

Допустимо е закупуване на нови по вид артикули, с които помещенията не са разполагали до момента.

Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

ІV. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)

По процедурата са допустими разходи по правилата на ЕФРР, съгласно чл. 25 от Регламент 2021/1060 – до 15% от преките разходи.

По правилата на ЕФРР са допустими следните видове разходи: ремонт – основен или текущ, съгласно посоченото в дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“ и дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“.

Не се изисква представяне на КСС при извършване на ремонтни дейности по проекта.

6. / 6.1. Разходи за СМР, необходими за осъществяване на Дейност 4

Допустими са разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.

7. / 7.1. Разходи за СМР, необходими за осъществяване на Дейност 5

Допустими са разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

Разходи за извършване на основен и текущ ремонт следва да отговарят на §5, т. 42 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

По процедурата се финансират само разходи за извършване на СМР. Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.

V. ЕДИННА СТАВКА

8. Непреки разходи

8.1. Непреки разходи – определят се чрез прилагане на единна ставка, определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи, съгласно чл. 53 (1), буква (г)., чл. 53 (3), буква (а), (i) и (ii) и чл. 54 буква (в) от Регламент 2021/1060.

Единната ставка за покриване на непреките разходи е в размер на точно 10 на сто от допустимите преки разходи по проекта.

Залагането на непреки разходи в бюджета на проекта е задължително!

В случай че кандидатът не е заложил непреки разходи,  бюджетът на проекта ще бъде служебно коригиран, така че да отговаря на настоящите Условия за кандидатстване.

„Непреки разходи“ са разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и добро финансово изпълнение. Непреки разходи са разходите, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за видимост, прозрачност и комуникация и др.).

Срок за изпълнение на проекта:

Общата продължителност на проекта не може да надвишава 18 месеца. Изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027г.

Срок за кандидатстване: 31.12.2023 г., 17.00 ч.

Ако кандидатстването по схема „Адаптирана работна среда“ представлява интерес за Вас, Проджект Партнерс ЕООД предоставя следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Предварителна безплатна оценка дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата, както и очаквания брой точки, които може да получите. Това е ценна информация, която може да ви спести време и средства за кандидатстване;
2. Подготовка на Формуляра за кандидатстване и останалата информация, необходима за кандидатстване;
3. Подаване на проекта през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
1. Ще подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства и успешното получаване на безвъзмездната помощ по проекта.

За повече подробности и консултация относно възможностите за кандидатстване потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД чрез тази форма или на мейл office@projectpartners-bg.com

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.