BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

RomanАктуално, Иновации, ПКИП Leave a Comment

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027,  Процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027) .

Описание:

Иновационната стратегия на България (ИСИС 2021-2027) е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. ИСИС 2021-2027, която има характера на тематичното отключващо условие към специфични цели за иновации и умения в рамките на Цел на политиката 1 “По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ”, дефинира пет тематични области, в които България разполага с конкурентно предимство и капацитет за интелигентна специализация и следва да насочи своите усилия към тяхното ускорено развитие:

1/ Тематична област “Информатика и ИКТ”;

2/ Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;

3/ Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;

4/ Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;

5/ Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

Очаквани резултати:

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в нарастване на дела на предприятията, които внедряват продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на ИСИС 2021-2027, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност. В края на изпълнението на проекта следва да е налице внедрена в предприятието продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги

Размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект –

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
  50 000 леваМикро- и малки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

– за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на финансиране:

По настоящата процедура допустимите разходи са обособени в два елемента – Елемент А „Инвестиции“ (задължителен) и Елемент Б „Услуги“ (незадължителен), като процентът на съфинансиране по всеки елемент зависи от избрания режим на помощ, от категорията на предприятието-кандидат и от мястото на изпълнение на проекта.

1) Процент на съфинансиране при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за ВСИЧКИ кандидати):

Категория на предприятието – кандидатМаксимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро- и малки предприятия50%София град (столица): 40% София област: 45% Област Благоевград: 45% Област Перник: 40% Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия45%София град (столица): 30% София област: 45% Област Благоевград: 45% Област Перник: 30% Област Кюстендил: 35%
Малки дружества със средна пазарна капитализация  45%София град (столица): 20% София област: 45% Област Благоевград: 45% Област Перник: 20% Област Кюстендил: 25%

2) Процент на съфинансиране при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за ВСИЧКИ кандидати, и/или по Елемент Б „Услуги“, допустим САМО за малки дружества със средна пазарна капитализация):

Категория на предприятието-кандидатМаксимален интензитет на помощта
Микро-, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация50%

3) Процент на съфинансиране при условията на режим „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент Б „Услуги“ САМО за микро-, малки и средни предприятия):

Категория на предприятието-кандидатМаксимален интензитет на помощта
Микро-, малки и средни предприятия50%

Критерии за допустимост на кандидатите:

Допустими по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps), съгласно определението, посочено в Приложение 10.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби за 2022 г.
Микропредприятие≥ 100 000 лева
Малко предприятие≥ 300 000 лева
Средно предприятие≥ 1 000 000 лева
Малко дружество със средна пазарна капитализация≥ 2 000 000 лева

Допустимост:

I. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:

1) Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка на кандидата или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

 2) Проектите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на ЕДНА от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:

1. Тематична област „Информатика и ИКТ“;

2. Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”;

3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“;

4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“;

5. Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

3) В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А „Инвестиции“) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

– създаване на нов стопански обект;

– увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;

– диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент;

– основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект.

4) Проектите следва да водят до постигане на целта на процедурата.

5) Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

6) Проектите следва да са в съответствие с хоризонтални принципи, заложени в чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, както и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Допустими по настоящата процедура са проектни предложения, включващи следните дейности:

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ВАЖНО: Проектните предложения могат да включват само ЕДНА или и ДВЕТЕ допустими дейности по задължителния Елемент А „Инвестиции“.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Допустими разходи:

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)  – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО: За да са допустими разходите за дълготрайни активи по т. 1) и т. 2) по Елемент А „Инвестиции“, същите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги). Чрез горепосочените допустими разходи може да се постига и внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща спрямо/произтичаща от/необходима за задължителната за внедряване продуктова иновация или иновация в бизнес процесите. По настоящата процедура не са допустими разходи, които водят до внедряване единствено на иновации в допълващи бизнес процеси.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

1) Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално, европейско и/или международно равнище – до 10 000 лева.

2) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите .

2.1) Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) , за внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси – до 10 000 лева.

2.2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;

б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории  за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.;

В обхвата на посочените допустими разходи по Елемент Б „Услуги“ не могат да се включват непредвидени разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта, или разходи, свързани със съдебни спорове по отношение на внедряваната иновация.

Срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Краен срок за подаване на проектните предложения:  16:30 часа на 31.01.2024 г.

Ако кандидатстването по схема BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ представлява интерес за Вас, Проджект Партнерс ЕООД предоставя следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Предварителна безплатна оценка дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата, както и очаквания брой точки, които може да получите. Това е ценна информация, която може да ви спести време и средства за кандидатстване;
2. Подготовка на Формуляра за кандидатстване и останалата информация, необходима за кандидатстване;
3. Подаване на проекта през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
1. Ще подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства и успешното получаване на безвъзмездната помощ по проекта.

За повече подробности и консултация относно възможностите за кандидатстване потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД чрез тази форма или на мейл office@projectpartners-bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.