Финансиране за Развитие на културните и творчески сектори (КТИ)

Roman Без категория Leave a Comment

Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция С11.I6: „Развитие на културните и творчески сектори (КТИ)“.

Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели: BG-RRP-11.014 „Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“, Национален фонд „Култура“

Код и наименование на процедурата Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“
Финансиращ механизъмМеханизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241. Финансирането по процедурата е по Стълб „Справедлива България“ на МВУ (чл. 3, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2021/241)
Компонент и инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република БългарияКомпонент 11„Социално включване“, Инвестиция С11.I6: Развитие на културните и творчески сектори  
Ключов(и) етап(и) и цел(и) на ПВУ, изпълнявани чрез инвестициите, финансирани по процедурата№ 308 Подкрепа за европейско културно сътрудничество  
Форма на финансиранеФинансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по процедурата под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи
Вид процедураПредоставяне на средства чрез подбор на предложения от крайни получатели
Обща цел на процедуратаПроцедурата има за цел да подпомогне капацитета на българските КТИ за работа в европейски мащаб и да насърчи международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти
Общ размер на средствата по процедуратаОбщият бюджет е 2 400 000 лв. и ще бъде разпределен поетапно в две сесии. За първа сесия, размерът на средствата по процедурата е 1 800 000 лв, като останалият финансов ресурс ще се разпредели допълнително до края на 2025 г.
Допустим(и) кандидат(и)Кандидати по процедурата могат да бъдат културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата, създадени преди 01.01.2020 г. и осъществяващи устойчива културна дейност през целия период
Допустими партньори Не са допустими партньори по тази схема.
Допустими дейностиДейности, свързани с представяне на български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС (Описани детайлно в т. 1.1.)
Допустими разходиПри предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура ще бъдат взети под внимание само „допустимите разходи“, детайлно описани по-долу в т. 1.2. Бюджетът представлява предварителна оценка на очакваните разходи и максимален размер на допустимите разходи. ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване[1] Правилото не се отнася за ПИИ, попадащи в изключенията, съгласно чл. 192, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1046/2018 г.
Приложим режим държавна помощ/минимална помощ По настоящата процедура, в зависимост от спецификата на съответното ПИИ[2], се прилага един от приложимите режими на държавна или минимална помощ (de minimis), както следва: Предоставянето на публичен ресурс, в това число на безвъзмездно финансиране по настоящата процедура, трябва да бъде съобразено с правилата за държавни помощи, като се отчита принципната недопустимост на държавните помощи и възможните хипотези на съвместимост, които Договорът за функциониране на Европейския съюз, Регламентите и националното законодателство предвиждат. Настоящата процедура е в режим на „държавна помощ“ – „Помощи за култура и опазване на културното наследство“, съгласно чл. 53 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). За всички ПИИ в областта на аудио-визуалните произведения се прилага режим „минимална помощ“ (de minimis), съгласно Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Интензитет на безвъзмездното финансиранеПо процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране в размер до 80% от стойността на допустимите разходи при задължително съфинансиране от страна на крайните получатели в размер на най-малко 20% от стойността на допустимите разходи.
Минимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат по всяка от сесиите 100 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат по всяка от сесиите 500 000 лв.
Очакван брой проектни предложения, които ще бъдат одобрени за финансиране15 ПИИ по Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“
Начален срок за кандидатстванеДата и час за първа сесия 23.02.2024 г. , 20:00 часа
Дата и час за втора сесия 29.04.2024 г., 09:30 часа
Краен срок за кандидатстванеСрок за кандидатстване на първа сесия по настоящата процедура – не по-късно от 17:00 часа на 25.04.2024 г.
Срок за кандидатстване на втора сесия по настоящата процедура – не по-късно от 17:00 часа на 05.07.2024 г.
Срок за изпълнение на проектите18 месеца от двустранното подписване на договора между одобрения кандидат и Националния фонд „Култура“ за финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиция
Териториален обхватПредложенията за изпълнение на инвестиция по процедурата се изпълняват само на територията на ЕС.

1.1.           Допустими категории дейности

В рамките на предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура са допустими за финансиране дейности, свързани с представяне на български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС, посочени в чл. 53, т. 2, „г“ и „д“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година. Такива са културни и артистични образователни дейности (художествени или културни прояви и представления, фестивали, изложби и други подобни културни дейности) за популяризиране на важното значение на опазването и насърчаването на многообразието от форми на българско културно изразяване: Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на собствена продукция, продукция на друга българска културна организация или продукция на български творец пред професионална аудитория с цел закупуването на тази продукция; Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на предоставяне на професионална услуга в сферата на българското изкуство и култура от българска културна организация или български творец;Популяризиране на събитията по представянето (единствено популяризиране на съответния отворен пазар); Създаване на дигитално портфолио на културната продукция/творец, които ще се представят;Превод и субтитри с цел представянето на отворения пазар, включително и симултанен превод;Графично оформление, печат, издаване и представяне, популяризиране и адаптиране към аудио платформи за аудиторията в страната;Изработка на пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания;

ВАЖНО: Всяко ПИИ задължително трябва да включва изпълнение на дейност по т. 1 или т. 2 от допустимите дейности (по-горе). В рамките на предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура не са допустими за финансиране дейности с неуредени права, съгласно Закона за авторското право и сродните му права. В рамките на предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура не са допустими за финансиране дейности, свързани с представяне на български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС, на които е осигурено друго национално представяне на съответното изкуство с публични средства на съответния пазар.

1.2.           Допустими категории разходи

Допустими за финансиране са следните категории разходи, обособени в две групи – преки и непреки.  
I. ПРЕКИ РАЗХОДИ „Преки разходи“ са разходите, които се извършват в изпълнение на допустимите дейности, предвидени в ПИИ на крайния получател и пряко допринасят за постигането на целите и резултатите по проекта. В рамките на настоящата процедура са допустими следните категории преки разходи, съобразно член 53, пар. 5 от от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година:
1.Оперативни разходи, пряко свързани с културния проект или дейност, съобразно член 53, пар. 5, „г“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година:
1.1. Такси за участие и акредитация в платформата на отворените пазари за изкуства в ЕС;
1.2. Разходи за популяризиране на участието на културния продукт/и в платформата на отворените пазари за изкуства в ЕС, вкл. специализирани платформи и канали за информация;
1.3. Разходи за наем на допълнителни творчески пространства (реални и виртуални), оборудване и техника по обезпечаване на културния продукт, включително разходи за застраховка и/или охрана;
1.4. Разходи за транспорт на свързаните с ПИИ произведения на изкуството и прилежащо оборудване и техника до мястото на участието/ята, включително алтернативни варианти за пътуване с по-ниско ниво на нанасяне на вреда на околната среда, на отворените европейски пазари; * Оферти над икономична класа не се подкрепят. * По отношение на транспорта и/или пътните разходи, когато се осъществяват на принципа на групово пътуване, се приемат разходи за споделен транспорт (напр. наем на микробус, автобус, лек автомобил, разходите за гориво, винетни/пътни и магистрални такси);
1.5. Пътни разходи на преките участници в културния форум до мястото на представяне на културния продукт на отворения пазар – транспорт, дневни (командировъчни) и нощувки на участниците в проекта, включително разходи за медицинска застраховка на екипа, свързан с пътуването; *за покриване на разходите на командированите лица в чужбина се изплащат дневни и квартирни пари в размери и валути, съгласно приложение № 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ), а за разходи на командировани лица в страната – размерите, определени в Наредба за командировките в страната.
1.6. Разходи за материали и консумативи, пряко свързани с представянето и популяризирането на културния продукт на конкретния отворен европейски пазар;
1.7. Разходи за превод на културния продукт, свързани с представянето му на отворения пазар, за субтитри, придружаващи аудио и видео материали, целящи подпомагане на възприемането на културния продукт, дизайн, художествено оформление и/или редакция на преводните и/или рекламните материали, пряко свързани с представяния културен продукт на отворения пазар;
2. Разходи за персонал, работещ за кандидата, пряко свързани с културния продукт, съобразно член 53, пар. 5, „д“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година:
2.1. Възнаграждения за административен, творчески и технически екип (вкл. ръководител и координатор), пряко свързани с реализацията на ПИИ. Срокът на сключените договори с екипа трябва да съвпада със срока на изпълнение на ПИИ, а договорът да бъде с предмет, съответстващ на конкретната роля на лицето в ПИИ;
3. Разходи за подобряване на достъпа за лицата с увреждания, съобразно член 53, пар. 5, „в“ от от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година:
3.1. Наем на съоръжения за улеснен достъп и техника за реализиране на събития, свързани с представянето на културния продукт, както и осигуряване на технически средства за обезпечаване на този достъп; 3.2. Изработка на субтитри и придружаващи пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания;

II. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ „Непреки разходи“ са разходите, свързани с реализацията на допустимите дейности, предвидени в ПИИ, които допринасят косвено за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и финансово изпълнение. В рамките на настоящата процедура са допустими следните категории непреки разходи, съобразно член 53, пар. 5, „е“ от от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година. Това са разходите за консултантски и помощни услуги, предоставяни както от външни консултанти и доставчици на услуги, така и от представители на културната организация, които разходи са възникнали като пряк доказуем резултат от проекта:  
1. Административни разходи за обезпечаване на нуждите на проектното предложение (до 20% от преките разходи):
– Счетоводни услуги, в т. ч разходи за одит (заверка от експерт-счетоводител); – Юридически услуги;

2. Разходи за консултантски услуги, предоставяни от външни консултанти и доставчици на услуги, свързани с административната част по оформяне, кандидатстване и отчитане на ПИИ по настоящата процедура (до 10 % от преките разходи).

* При копродукция не е допустимо финансиране по настоящата процедура на разходи на копродуцента. При копродукционна дейност, средствата се предоставят единствено и само за разходи на кандидатстващата организация.  

1.3.           Недопустими разходи

Недопустими за финансиране в рамките на настоящата процедура са разходи, които не са изрично предвидени като категории допустими разходи и/или не отговарят на условията за тяхната допустимост, съобразно член 53, пар. 5 от от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година. В частност, с оглед избягване на съмнение, недопустими по процедурата са следните категории разходи: всички разходи, които получават подкрепа по други програми и инструменти на ЕС и от периодични национални бюджетни разходи, които се извършват независимо от изпълнението на НПВУ, включително – структурни програми за цялостна подкрепа на дейността на кандидата от НФК, средства от държавния или общинския бюджет за дейност и издръжка;разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи;разходи по дейности за СМР;разходи за възстановим ДДС;представителни разходи;разходи по създаване на културна продукция; разходи за издаване на музика и литература;всички разходи, които не са относими към допустимите по настоящата процедура дейности;разходите за вестници и списания, независимо от това дали те са в хартиен или електронен формат;разходи за недопустими дейности;всички разходи, извършени преди подаване на ПИИ;всички разходи за закупуване на материални активи втора употреба;принос в натура;разходи, за които се установи наличие на двойно финансиране.

Ако кандидатстването по тези процедури представлява интерес за Вас, Проджект Партнерс ЕООД предоставя следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Предварителна безплатна оценка дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата, както и очаквания брой точки, които може да получите. Това е ценна информация, която може да ви спести време и средства за кандидатстване;
2. Подготовка на Формуляра за кандидатстване и останалата информация, необходима за кандидатстване;
3. Подаване на проекта през системата ИСУННа етап изпълнение на проекта
1. Ще подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства и успешното получаване на безвъзмездната помощ по проекта.За повече подробности и консултация относно възможностите за кандидатстване потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД чрез тази форма или на мейл office@projectpartners-bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.