Финансиране за „Дигитално достъпни обекти на културото наследство“

RomanEEA and Norway, Актуално Leave a Comment

ПЪРВА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БEЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ ПОДРЕЗУЛТАТ 1.2 „ДИГИТАЛНО ДОСТЪПНИ ОБЕКТИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“ Краен срок за подаване на проектни предложения: 16 юни 2021 г., 17:30 ч. Министерството на културата е програмен оператор на „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Програмата поставя акцент върху подобряване на …

Безвъзмездно финансиране по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

RomanEEA and Norway, Актуално Leave a Comment

Размер на безвъзмездната помощ: до 1 млн. евро при самоучастие от около 40-50% от общата стойност на проекта. Помощта се предоставя за: проекти, свързани с благоприятен ефект за околната среда, насочени към: Разработване на иновативни зелени технологии/процеси/решения; Внедряване на зелени технологии/процеси/решения (нови за предприятието); Разработване и пускане на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара). Очаквани резултати (неизчерпателен …

Common Challenges – Shared Solutions

RomanEEA and Norway, Актуално Leave a Comment

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Call no. 2018-01 (Call-ID) This call for transnational projects includes all the five priority sectors of the EEA and Norway Grants:  Innovation, Research, Education and Competitiveness;  Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction;  Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy;  Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental …