Common Challenges – Shared Solutions

Roman EEA and Norway, Актуално Leave a Comment

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation Call no. 2018-01 (Call-ID) This call for transnational projects includes all the five priority sectors of the EEA and Norway Grants:  Innovation, Research, Education and Competitiveness;  Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction;  Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy;  Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental …

Мярка 4.2. Преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Roman Актуално, ПРСР Leave a Comment

Програмата за развитие на селските райони обяви прием на проекти по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. Кой може да кандидатства по Мярка 4.2? Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители; Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Кандидатите по Мярка 4.2 …

Процедура Развитие на туристически атракции

Roman ОПРР, Предстоящо 1 Comment

Оперативна програма Региони в растеж обяви процедура за финансиране на проекти за „Развитие на туристически атракции“. Кой може да кандидатства? Министерство на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни, поделения, които са юридически лица. Какви дейности ще се финансират? – Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, …