Примерен списък на мерки по Процедура за BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

RomanПолезно Leave a Comment

Примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове. 1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества: – локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества; – нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение; – вакуумни системи за почистване с цел намаляване на …