Финансиране за Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ

RomanБез категория Leave a Comment

 РЕЗЮМЕ Код и наименование на процедурата Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ Финансиращ механизъм Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241. Финансирането по процедурата е по Стълб „Справедлива България“ на МВУ (чл. 3, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2021/241) Компонент и инвестиция от …

Финансиране за Развитие на културните и творчески сектори (КТИ)

RomanБез категория Leave a Comment

Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция С11.I6: „Развитие на културните и творчески сектори (КТИ)“. Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели: BG-RRP-11.014 „Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“, Национален фонд „Култура“ Код и наименование …

Финансиране на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW

RomanАктуално, ПВУ Leave a Comment

Министерството на енергетиката обявява за процедури чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост – BG-RRP-4.032 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW“ и процедура BG-RRP-4.033 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност …

391 166 лева за „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“

RomanАктуално Leave a Comment

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, която е с бюджет от 100 млн. лв. Основната цел на операцията е да бъде осигурена устойчива заетост за хора в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. Проектни предложения могат да подават работодателите, като минималният …

BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

RomanАктуално, Иновации, ПКИП Leave a Comment

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027,  Процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027) . Описание: Иновационната стратегия на България (ИСИС 2021-2027) …

BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

RomanАктуално, ОПРР Leave a Comment

На 16-ти октомври Програма „Развитие на човешките ресурси“  2021-2027 стартира прием на проекти по процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ Цел на процедурата: Целите са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на  новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага …

BG-RRP-3.007 Подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции

RomanАктуално, ПВУ Leave a Comment

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВИ процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Целта на процедурата е да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване …

BG-RRP-3.008 – Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

RomanАктуално, ПВУ Leave a Comment

Министерството на иновациите и растежа (МИР) стартира прием на проекти по процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“. От мярката могат да се възползват микро, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те ще могат да участват както самостоятелно, така и в партньорства. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният е диференциран спрямо …

BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

RomanАктуално, Иновации, ПКИП, Предстоящо Leave a Comment

По Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 предстои да стартира Процедура за прием на проекти BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ Цели на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021 -2027. Общият размер на средствата по настоящата процедура: 293 370 000 лв. Финансови …

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027

RomanБез категория Leave a Comment

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ обявява първи прием на проектни предложения. Поканата e отворена за двата приоритета на програмата – „Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“. Първият приоритет е насочен към повишаване капацитета за изследвания и иновации и въвеждане на нови технологии. Вторият цели насърчаване на мерките за адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска …