Тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027

RomanПолезно Leave a Comment

Тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027: 1. Тематична област „Информатика и ИКТ“; 2. Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”; 3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“; 4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“; 5. Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. 1. В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните …

Примерен списък на мерки по Процедура за BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

RomanПолезно Leave a Comment

Примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове. 1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества: – локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества; – нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение; – вакуумни системи за почистване с цел намаляване на …

Полезно за проектните понятия

RomanПолезно Leave a Comment

Условията за кандидатстване са пълни с понятия, които е необходимо да знаете, за да вземете правилно решение дали да кандидатствате или не. Затова решихме да съберем на едно място понятията, които се използват най-често в програмите за финансиране, и тези, с които Европейската комисия основно обвързва предоставянето на възмездна или безвъзмездна финансова подкрепа за проекти на компании, общини, министерства, училища, болници, …

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ДАЛИ ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ Е МИКРО, МАЛКО И СРЕДНО?

RomanОПИК, Полезно Leave a Comment

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия, а именно:„Чл.3 (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава …

Стандартен производствен обем (СПО)

RomanПолезно Leave a Comment

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 въвежда нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство, наречена „стандартен производствен обем“. Стандартен производствен обем (СПО) отразява средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител. СПО не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни цени за земеделска/животинска продукция – на …

Списък на производствените дейности, които се финансират по Мярка 6.4.

RomanПолезно, ПРСР 1 Comment

Списък на производствените дейности, които се финансират по Мярка 6.4. Микрофирми, развиващи дейност на територията на селски район, могат да получат безвъзмездно финансиране за реализация на проекти в производствения сектор на икономиката, както следва: C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 10.7    Производство на хлебни и тестени изделия 10.71    Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия 10.72    Производство на сухари, бисквити и сухи …

Списък със селски райони

RomanБез категория, Полезно Leave a Comment

Населените места от Списъка със селски райони. От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Разпределени по области, селски общини са: Благоевград – Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда Бургас – Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, …