Мярка 1.7 Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

RomanАктуално, ПМДР Leave a Comment

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 обяви прием на проекти по Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

Кой може да кандидатства по Мярка 1.7?
 • Физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

а) да притежават валидно разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

б) да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи;

в) да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността;

г) да притежават регистрация на риболовен кораб от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Какви дейности и разходи ще се финансират по Мярка 1.7?
 • Инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване на собствения улов;
 • Инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;
 • Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.(Подпомагането по дейността се предоставя, при условие че се използват селективни уреди за свеждане до минимум на нежелания улов, и се предоставя само на собственици на риболовни кораби от Съюза, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето през двете календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане.)

Допустими разходи

 1. Закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани с преработката и/или добавянето на стойност към собствения улов ( машини за изкормване, оборудване за сортиране на борда на риболовния кораб, оборудване и контейнери за съхранение на жива риба, системи за обработка на риба и конвейери, оборудване за пакетиране и съхранение на борда на риболовния кораб, изолирани контейнери и капаци за съхранение и др.);
 2. Закупуване на ледогенератори, хладилни камери и други видове техника за охлаждане, (машини за производство на лед и съоръжения за лед, оборудване за замразяване и охлаждане, система за контрол на температурата, включваща калибрирани температурни габарити и сонди и др.);
 3. Оборудване на пунктове за първа продажба на собствен улов (центърът за първа продажба трябва да е регистриран по чл. 46а от Закона за рибарството и аквакултурите, и да включва дейности по разтоварване, преработка, съхранение, продажба и да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми (ДВ, бр. 14 от 14.02.2006 г.); оборудване на магазини за продажба на собствен улов с топла и/или студена точка (оборудване за замразяване и съхраняване на улова и такова за приготвяне на храна от реализираните улови).
 4. Закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на риба и/или други водни организми, съгласно чл.50 от ЗРА, пряко свързани с предлагането на пазара и пряка продажба на собствен улов;
 5. Закупуване на специализирано оборудване за сортиране и складиране на собствения улов;
 6. Разходи за строително-монтажни работи;
 7. Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г. за:
 • закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
Какъв е размера на финансирането по Мярка 1.7?

Минимална стойност на проекта – 2 000 лева.
Максимална стойност на проекта – 200 000 лева.

Какъв е размерът на финансовата помощ по Мярка 1.7?

Максимален интензитет на помощта за дейности: 50%.

Максимален интензитет на помощта за дейности за операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов: 80%

Какъв е срокът за кандидатстване?

Краен срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 12.07.2018 г..

Критерии за избор на проектите

1. Инвестиции, водещи до преработка на собствен улов – 15 точки

2. Инвестиции, водещи до предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов – 15 точки

3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов – 15 точки

4. Проектът се реализира от кандидат, представител на дребномащабния крайбрежен риболов (По критерия се присъждат 30 точки, когато кандидат по мярката е собственик на риболовен кораб под 12 м, който не е съоръжен с влачени риболовни уреди.) – 30 точки

5. Проектът предвижда дейности, свързани с реализацията на нежелания улов – 25 точки

Общ брой точки – 100 точки

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.