Финансиране за „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”.

Roman Актуално, ПМДР Leave a Comment

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-5.005 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”.

Чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.005 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” се цели подпомагането на инвестиции  в преработването на продукти от риболов и аквакултури.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярката ще се даде възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции за опазване на околната среда в преработвателната промишленост, насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на преработването и производството им, подобряване на условията на труд и безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство (Регламент (ЕС) № 508/2014) предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 508/2014 относно посочените в параграф 2 плащания. По настоящата мярка, съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 от на Комисията от 16 декември 2014 година за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Регламент (ЕС) № 1388/2014), помощта за преработване на продуктите от риболов и аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а) помощта изпълнява условията по член 69 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б) размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 11 119 499.82 лв.

  • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект не трябва да бъде  по-малък  от 20 000 лева.
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект  не  трябва да  надвишава  1 000 000 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  75 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 25 на сто от държавния бюджет на Република  България.

Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП е 50%.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустимите дейности са описани в Условията за кандидатстване в т.13.1.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които:

  1. допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
  2. подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
  3. са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
  4. са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. Относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.);
  5. водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи

Пълният пакет документи е публикуван ТУК.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 09.08.2018 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 30.08.2018 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.