Финансиране за Насърчаване на предприемачеството

RomanАктуално, ОПИК 14 Comments

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност обяви схема “Насърчаване на предприемачеството”, чиято основна цел е подпомагане на стартиращи предприятия.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви Процедура на подбор на проекти  BG16RFOP002-2.024  „Насърчаване на предприемачеството“.

Териториален обхват:

Териториалният обхват на проектите, включващи инвестиции на територията на Република България.

Цел: Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 67 227 768,06 лева.

Минимален размер на БФП за конкретен проект: 50 000 лева

Максимален размер на БФП за конкретен проект: 200 000 лева

Максимален интензитет на помощта: 80%

Допустими кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са независими предприятия  съгласно Закона за малките и средни предприятия .

5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач

6) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

Допустими дейности:

1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

2/ Дейност за визуализация на проекта.

Допустими разходи:

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на ДМА и ДНА, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от производител или първи доставчик  за всяка отделна инвестиция в тези активи с предложена цена от производителя/първия доставчик.

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал , необходим за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2018 г.) от 2 600 лева. Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.

Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база:

I. Квалифициран персонал, който е обект на оценка по раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“ от Критериите за техническа и финансова оценка и който може да включва:

1/ Предприемача

Предприемачът ще бъде обект на оценка по критерии II.1 и II.2 от раздел II „Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата“. В тази връзка в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да опишат:

а/ образователно-квалификационно ниво на предприемача:

б/ професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея:

в/ функции по планирания за реализиране по процедурата проект:

г/ разяснение дали предприемачът е лице с трайни увреждания.

д/ разяснение дали за предприемача се предвижда осигуряване на устойчива заетост .

2/ Лица, различни от предприемача

Лицата по т. 2/ може да включват: лицата, които управляват предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; съдружниците в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат.

Лицата по т. 2/ следва да бъдат не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта. Съответствието с изискването ще бъде проследявано и на етап изпълнение, като при неговото неспазване, УО ще изиска възстановяване на 25% от получената безвъзмездна финансова помощ.

II. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка

Освен лицата, посочени в т. I по-горе, кандидатите могат да наемат на трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта. Кандидатите следва:

а/ задължително да включат информация за изискванията по отношение на:

–  образование, сходно на позицията, която лицето ще заема по проекта и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на позицията, която лицето ще заема по проекта;

– функции (отговорности и задължения) по проекта;

– период на заетост (в месеци);

– часова заетост.

б/ разяснение дали квалифицирания персонал, който не е обект на оценка включва лица с трайни увреждания.

в/ разяснение дали за квалифицирания персонал, който не е обект на оценка, се предвижда осигуряване на устойчива заетост .

Лицата по т. II не следва да бъдат посочвани поименно

III. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи , необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги).

IV. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.

V. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.

VI. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

 VII. Разходи за външни услуги за:

 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата;
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ .

Разходите за външни услуги могат да бъдат общо до 25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за кандидата изпълнители.

VIII. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Приоритет ще бъде даден на:

– проекти на жени предприемачи ;

– проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени) ;

– проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград ;

– проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 18 месеца.

Краен срок за подаване на проектните предложения:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване.

1) Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г

В рамките на първия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

2) Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г.

В рамките на втория краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.

 

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Comments 14

 1. Живея в гр.Вършец и съм на 51 години. Моля уведомете ме можете ли да изготвите проект за мен по мярката за стартиращ бизнес и каква е цената му. Вторият етаж от къщата ми е свободен и мога да го ползвам. Обмислям да направя център за печат на фотоснимки и за печат на картички, визитки, покани и други. предполагам, че техниката ще струва около 7-8 хиляди лева. Не знам колко ще е софтуера, позволеното финансиране за суровини, както и за собствена интернет страница. Дъщеря ми е със средно образование специалност „ИТ“ и
  може да мине като специализиран персонал.
  Бих искал също да закупя офис мебели и да направя малък ремонт на стаята – смяна на два прозореца, шпакловка, паркет, климатик и ремонт на тоалетната, всичко за около 7-8 хиляди. Мога да назнача 1 човек на 4 часа, но моля пишете колко време трябва да поддържам това работно място. Ако е до две години мога да назнача 2 човека на по 4 часа.
  Тъй като не познавам условията на програмата моля за повече разяснения.
  Калин Найденов
  0886628640

 2. Здравейте, казвам се Десислава Тодорова, от гр. Пловдив и съм на 19 години!
  Имам желание да стартирам собствен бизнес в областта на услугите, по-точно – автомивка на самообслужване, с допълнително помещение оборудвано с вендинг машини за пици, кафе, напитки, сладки и солени пакетирани изделия.
  Идеята ми е да реализирам проекта си на място в близост до голям супермаркет, в централен жилищен квартал на гр. Пловдив, на централен булевард, близост до спортна зала и футболен стадион.
  От опита на моите родители и близки знам, че в момента бизнеса страда от липса на сигурна работна ръка, затова и идеята ми е насочена в тази посока – с минимум персонал да стартирам собствен бизнес, който да ми позволи добра предвидимост на разходите, по-голяма независимост и сигурност относно персонала.
  Въпросите ми са:
  – Мога ли да кандидатствам по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност по схема “Насърчаване на предприемачеството”.
  – Мога ли в проекта да включа и закупуване на земя?
  Предварително благодаря!
  Поздрави Десислава Тодорова
  гр. Пловдив

 3. Интересуват ме дейностите в „Информационни услуги“!!Моля и телефон за връзка!!

 4. Здравейте
  Реших да ви пиша понеже съм заинтересован по мярка „Насърчаване на предприемачеството“
  Сън не ме хваща и постоянно чета и мисля как мога да реализирам мечтата си а именно пивоварна и винарна.
  В този ред на мисли четох приложения от вас файл за стратегиите в предприемачеството в България и преоритетите при „Насърчаване на предприемачеството“.. Иновативното ми мислене и желание за успех ме кара да навързвам всички неща които смятам да направя за реализиране на идеите си. Дотук от прочетеното мисля и смятам,че може да се възползвам от тази мярка. Една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България е именно “ Здравословен начин на живот и биотехнологии“ в т.число влиза и производство на бира и вино! Естествено бирата и виното са продукти които са алкохол но здравословните съставки които ще слагам в тях без консерванти и стабилизатори ги прави уникални по свое му. Изграждането на такава пивоварна ще даде многобройни социални дейности и поводи за срещи,развлечение,релакс начин на живот за много хора. Триците които са основния отпадък който ще се отделят от произведената бира са перфектен тор за наторяване на земеделски площи и също може да се използват за храна на животни ги прави с положително въздействие на околната среда което също е приоритет в изпълнението на проекта. Не веднъж сме чували здравословните съставки и антиоксиданти в бирената мая която се използва за диети и здравословени рецепти която също се отделя като отпадък от производството на бира.
  Тази година ще запиша и магистратура за технология за вино и пиво не само заради изискванията и точките на проекта а заради находчивостта ми един ден да реализирам мечтите си.

 5. Здравейте
  искам да направя една дърводелска работилница дали е възможно да получа финансиране по тоза програма

 6. Здравейте,
  Имам идея и интерес към създаване и развитие на заведение тип кафетерия.
  Не успях да открия в мярката за насърчаване на предприемачеството дали би могло да се финансира подобна дейност. Така ли е или съм пропуснал нещо?

 7. Какво трябва да направя, за да кандидатствам по тази програма?

 8. Здравейте,
  Искам да направя кафе-сладкарница в София. Помещението ще е под наем. Мога ли да участвам в програмата?

 9. Благодаря за пълната информация.
  Бих желала коментар за възможностите ми да разработя проект по обявената програма.
  Теодора
  /0886710106/

 10. Здравейте,
  Моята приятелка е завършила право в СУ 2018 г, на 27 год е. Може ли да развие проект за J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; в област Кюстендил / Дупница/, има ли шансове за спечелване на финансиране. Адреса й е в София.

  1. Post
   Author

   Здравейте,

   Това, че е на 27 год. е добре, тъй като ще вземе допълнителни точки. Област Кюстендил е подходяща. Относно шансовете за спечелване – има официално публикувани критерии за оценка и всеки би могъл да оцени проекта си и да прецени колко точки може да вземе. Нашата препоръка е, ако събирате по-малко от 65 точки, да не си губите времето, тъй като шансовете са малки.

 11. здравейте искам да попитам ..стартиращ бизнес-авторемонтни деиности…дали се вписвам за безвъзмезно финансиране

  1. Post
   Author

   Здравейте,

   Благодаря за запитването. За съжаление, по тази мярка не може да кандидатствате. Очакваме да стартира Марка 6.4. Инвестиции в неселскостопански дейности, по която бихте могли да кандидатствате.

   Изпратете ни запитване с подробности за проектната готовност (имате ли имот, разрешение за строеж, бизнес план), мястото и размера на инвестицията и ние ще ви отговорим възможно най-скоро.

 12. Здравейте,
  Аз съм Борис Нохчев
  Имам запитване относно икономическите дейности от Вторият краен срок 07.11.2018 г.
  Дали включват производство на хартиени торбички за прахосмукачки.
  Благодаря и хубава и успешна седмица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.