Марка 6.4. Занаяти

RomanАктуално, ПРСР 1 Comment

Програмата за развитие на селските райони обяви финансиране на проекти по Мярка 6.4., чиято основна цел е подкрепа на инвестиции в неземеделски дейности.

Подмярка 6.4  „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

Операция  6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

СЕКТОР ЗАНАЯТИ

Териториален обхват

Проектите по процедурата се изпълняват на територията на общините от селските райони

Срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 07.12.2018 г.

 Общ размер на БФП по процедурата: 5 867 400,00 лева

Интензитет на БФП за един проект: 50% от допустимите разходи (или левовата равностойност на 391 160 лева).

За кандидати осъществяващи автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 195 580,00 лева.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 19 558,00 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 1 173 480,00 евро.

Приложим режим на минимални/държавни помощи де минимис.

Максимален срок за изпълнение на проекта: 24 месеца

Максимален срок за изпълнение на проекти със СМР: 36 месеца

Бенефициенти

 • За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
 • Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие , съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.
 • Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на селски район

Допустими дейности:

 1. Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
 2. Принадлежността към дейностите по т.1 на инвестициите, включени в проектното предложение, се определя съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за занаятите.
 3. Подпомагат се проекти, при които 100 на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи по проектното предложение са изцяло свързани с инвестиции по т. 1

Допустими разходи:

 1. Изграждане или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или подобрения на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за инвестиционните дейности;
 4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 1;
 5. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 6. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1, 2, 3, 4 и 5 “, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • Разходите по т. 6 не могат да надхвърлят 12% от сумата на допустимите разходи по т. 1, 2, 3, 4 и 5.
 • Разходите по т. 5 не могат да надхвърлят 10% от разходите по т. 1 и 2
 • Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи по т. 6.

Допустимите разходи по т. 6 може да превишават следните стойности:

а) за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 6 не могат да превишават  5% от допустимите разходи по т. 1, 2, 3, 4 и 5.

б) за разходи за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по т. 6 – 2,5% от допустимите разходи по т. 1 и 2

в) за разходи за строителен надзор, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 6 – 1% от допустимите разходи по т. 1 и 2

г) за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, за енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 6 не могат да превишават 2,5% от допустимите разходи по т. 1 и 2.

 • Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 3 и 4, свързани с дейностите по проекта по т. 1 не могат да надхвърлят 10% от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2.
 • Разходите по т. .6 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
 • Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 6 са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
 • При разходи за СМР същите са допустими за подпомагане в случай, че са извършени след посещението на място.
 • Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, свързани с дейностите по проекта, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай, че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.
 • Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искането за плащане за същия актив
За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Comments 1

 1. Кога ще се публикуват реални срокове за участие с проекти в тази Мярка 6.4?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.