ПМДР Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите

RomanАктуално, ПМДР Leave a Comment

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство обяви прием на проекти по Процедура на подбор на проекти  BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“/Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Териториален обхват:

Териториалният обхват на проектите, включващи инвестиции на територията на Република България.

Цел: Чрез мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 789 783,01 лева.

Минимален размер на БФП за конкретен проект: 30 000 лева

Максимален размер на БФП за конкретен проект: 550 000 лева

Максимален интензитет на помощта: 50%

 

Допустими кандидати:

 1. За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
 • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
 • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (в случай, че кандидатите са съществуващи ферми/стопанства);
 • да са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
 • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;

 

Допустими дейности:

 • продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 • диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 • модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 • подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 • диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

 

Допустими разходи:

 1. за строително-монтажни работи
 2. за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
 3. за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
 4. за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 5. за закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 6. подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури (ДВ, бр. 90 от2016 г.), (Наредба 18 от 4.11.2016 г.) за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури, изготвени от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол;
 7. за закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.;
 8. за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 9. за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 10. за въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
 11. обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
 12. за обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
 13. за съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 14. за специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;
 15. разходи за информация и комуникация – до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали проекти.

 

Срок за изпълнение на проекта:

Максималната продължителност на изпълнение на проект е както следва:

-до 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР;

-до 12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е: 17:00 часа на 23.01.2019 г. 

 

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.