ОПИК Подобряване на производствения капацитет в МСП

RomanОПИК 1 Comment

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност обяви схема Подобряване на производствения капацитет в МСП, чиято основна цел е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Кой може да кандидатства?

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Микро предприятие: ≥ 210 000 лева
Малко предприятие: ≥ 750 000 лева
Средно предприятие: ≥ 3 000 000 лева

4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори (2017 г.):

Допустими сектори:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Какви дейности ще се финансират?
  • При режим „регионална инвестиционна помощ“:
    създаване на нов стопански обект (създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице)
  • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект (вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти)
  • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект (за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес)

Един проект може да попада САМО В ЕДНА от посочените по-горе категории.

Допустими дейности:
– подобряване на производствените процеси;
– намаляване на производствените разходи;
– подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление , могат да бъдат заявени само в рамките на проекти, изпълнявани под режим „de minimis”.

Какви са допустимите разходи?

1/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта

2/ Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

ВАЖНО: Кандидатът следва да приложи оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция и Декларация от производител/оторизационно писмо от първи доставчик/договор за търговско представителство между производител и първи доставчик, от които да е видно, че е спазено изискването за предоставяне на оферта от производител или първи доставчик.

Какъв е размера на финансирането?

За микро предприятия от 100 000 до 500 000 лева
За малки предприятия от 200 000 до 750 000 лева
За средни предприятия от 300 000 до 1 000 000 лева

Какъв е размерът на финансовата помощ?

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 146 687 250,00 лева.

Минимален размер на БФП за конкретен проект: 100 000 лева

Максимален размер на БФП за конкретен проект:

Режим регионална инвестиционна помощ:
Микро предприятие: 500 000 лева
Малко предприятие: 750 000 лева
Средно предприятие: 1 000 000 лева
Максимален интензитет на помощта за предприятия извън ЮЗР:
Микро и малки предприятия: 70%
Средни предприятия: 60%
Максимален интензитет на помощта за предприятия в ЮЗР:
Микро и малки предприятия: 45%
Средни предприятия: 35%

Режим: de minimis: 391 166,00 лева
Микро, малки и средни предприятия: 70%

Какъв е срокът за кандидатстване и изпълнение на проекта?

Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 21 май 2019 г.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Comments 1

  1. Здравейте!
    Може ли търговска фирма да кандидатства за финансиране, за производство на част от продаваните от нея изделия?
    Поздрави!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.