ОПИК: „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

RomanАктуално, Иновации, ОПИК Leave a Comment

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ със следните параметри:

Териториален обхват:

Териториалният обхват на проектите, включващи инвестиции на територията на Република България. 

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 117 349 800 лева.

Разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 • за микро и малки предприятия: 54 763 240 лева
 • за средни предприятия: 43 028 260 лева
 • за големи предприятия: 19 558 300 лева
Какъв е размерът на финансовата помощ?

Минимален размер на БФП за един проект – 100 000 лева

Максимален размер на БФП за един проект при режим регионална помощ:

 • за микро и малки предприятия: 500 000 лева
 • за средни предприятия: 750 000 лева
 • за големи предприятия: 1 000 000 лева

Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро

Минималният размер на допустимите разходи по Елемент А при заявена „регионална инвестиционна помощ“ е, както следва: 

1) При основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект (приложимо само при големи предприятия):

Общият размер на допустимите разходи по Елемент А трябва да надхвърлят амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана (методът за производство или доставка, който се заменя с въвеждането на нов или значително се усъвършенства), през предходните три финансови години

2) При диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект: 

Общият размер на допустимите разходи по Елемент А трябва да надхвърлят с поне 200 % счетоводната стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по проекта.

3) В случай на „Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ – по режим de minimis.

Процент на съфинансиране:

 • за микро и малки предприятия извън ЮЗР – 70%
 • за микро и малки предприятия в ЮЗР – 45%
 • за средни предприятия извън ЮЗР – 60%
 • за средни предприятия в ЮЗР – 35%
 • за големи предприятия извън ЮЗР – 50%
 • за големи предприятия в ЮЗР – 25%

Процент на съфинансиране при режим “de minimis” :

 • за микро, малки и средни предприятия – 70% 
Допустими кандидати:
 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
Допустими проекти

1) Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетните направления на тематичните области на ИСИС:

Информатика и ИКТ:

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;    
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл.  в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
 • синя икономика – технологии за развитие.

Индустрия за здравословен живот и био-технологии:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот; 
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

2) Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица

*** Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

 • Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара 

Продуктовите иновации трябва да осигуряват значителни подобрения на една или повече характеристики или експлоатационни спецификации. Това включва добавяне на нови функции или подобрения на съществуващите функции или на потребителската полезност. Съответните функционални характеристики включват качество, технически спецификации, надеждност, дълготрайност, икономическа ефективност по време на употреба, достъпност, удобство, използваемост и улеснено ползване. Продуктовите иновации не е необходимо да подобряват всички функции или спецификации  на производителността. Подобряването или добавянето на нова функция може също да се комбинира със загуба на други функции или спад в някои спецификации на производителността.

 • Иновация в бизнес процесите: С оглед на постигане на целите на процедурата  ще бъдат финансирани САМО проекти, внедряващи иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги – производствена иновация.

Производствена иновация (иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги) – дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството

При режим „регионална инвестиционна помощ“

Допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на:

 • създаване на нов стопански обект: Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице.
 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект: Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти
 • диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект: Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект е налице, когато продуктът не е бил произвеждан в предприятието преди инвестицията
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект: Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес
Допустими дейности:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент  Б „Услуги“ (незадължителен)

 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите
 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания
 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи
 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат
 • Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:
  • осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
  • осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
  • осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
  • осигуряване на  лаборатории  с цел разработване на по-ефективни продукти
  • осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
  • изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

Допустими разходи

С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на дълготрайни активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в ДМА и/или ДНА с предложена цена от производителя/първия доставчик

Елемент А „Инвестиции“

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи  (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

Елемент Б „Услуги“

1) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Приоритери по региони

СЗР СЦР СИР ЮЗР ЮЦР ЮИР
Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Мехатроника и чисти технологии Мехатроника и чисти технологии
Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Информатика и ИКТ Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии Здравословен начин на живот и биотехнологии
Какъв е срокът за кандидатстване и изпълнение на проекта?

Изпълнението на дейностите по проекта следва да приключи в рамките на 18 месеца.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е е 16:30 часа на 30.04.2020 г.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.