BG16RFOP002-1.022 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“

RomanАктуално, ОПИК Leave a Comment

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

BG16RFOP002-1.022 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на МСП“

Териториален обхват:

Основните дейности по настоящата процедура следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Цели:

 1. Насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им и повишаване на конкурентоспособността им
 2. Подкрепа на МСП за реализиране на дейности, пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19 и подкрепа за въвеждането на цифрови технологии, които улесняват работата на МСП в условията на COVID-19

Резултати:

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички ИКТ услуги е получаването на:

 • лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
 • протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
 • технически паспорт/друг еквивалентен документ.

Режим на държавни помощи:

 • „де минимис“

Номинална стойност на ваучера:

 • ваучери тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения с фиксирана номинална стойност 5 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 6 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС;
 • ваучери тип 2 – ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност с фиксирана номинална стойност 20 000 лева без ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които имат регистрация по ЗДДС и 24 000 лв. с ДДС за ползватели на услугите (МСП-получател на помощта), които нямат регистрация по ЗДДС:
 • група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг;
 • група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси;
 • група 3 – ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

Допустими кандидати:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон;
 • да са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия;
 • да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, съгласно изброените по-долу:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

ВАЖНО:

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата ваучерна схема не могат да получават кандидати, които са:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти
 • малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти

Допустими разходи и дейности:

Допустимите разходи са разходи за ИКТ услуги, както следва:

1) посочени в проектното предложение и са от допустимите ИКТ услуги от Списъка на включените във ваучерната схема ИКТ услуги;

2) включените проектното предложение на кандидата ИКТ услуги отговарят на ИКТ услугите, включени в предмета на сключения договор с доставчик на ИКТ;

Допустимите разходи, трябва:

3) да са отразени в счетоводната документация на МСП

4) да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана от публични средства на националния или европейския бюджети.

ВАЖНО: Гореописаните услуги следва да бъде извършени от доставчици, включени в Списъка на одобрените доставчици на ИКТ услуги

Допустимите дейности включват предоставянето на МСП на ИКТ услуги от Списъка на включените във ваучерната схема ИКТ услуги, както следва:

 1. ваучери тип 1 – ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения:

– решения за и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;

– фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;

– фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;

– опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и.или ИКТ бизнес решения

В случай, че в ИКТ услугите, обхванати от Ваучери тип 1, е включен хостинг, срокът, за който са предвидени разходи в бюджета на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат участва във ваучерната схема, не трябва да е по-дълъг от крайния срок за изпълнение на ваучера – 9 месеца. След този срок разходите за хостинг не се включва в стойността на ваучера.

 • Ваучери тип 2 – ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност
  • група 1 – ИКТ услуги за дигитален маркетинг:
 • услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
 • софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
 • издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи)
 • осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която впоследствие се синхронизира с електронната платформа за продуктова информация. В случай на фиксиран срок за ползване и/или абонамент, конкретно спрямо тази ИКТ услуга, то те не трябва да са по-дълги от крайния срок за изпълнение на проектното предложение. След този срок разходите за фиксирания срок за ползване и/или абонамент не се включват в стойността на ваучера;
 • група 2 – ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси:
 • софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
 • софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
 • софтуерни решения, насочени към оптимизиране ни проследяване на логистични процеси.

Недопустими са услуги по използване на софтуер за управленски системи като услуга SaaS (Software as a service), тъй като не може да бъде гарантирана устойчивост на резултатите от изпълнението на ваучера и не м0же да бъде удостоверен резултата от получената услуга посредством представяне на някой от релевантните документи, т.е. спецификата на услугата е свързана с временно предоставяне на право на ползване на софтуера/модула, а не с придобиването му.

 • група 3 – ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

– осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии

 • осигуряване на кибер и информационна сигурност на услуги чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутиране на стоката/услугата

Като задължителен елемент (дейност) към всички ИКТ услуги, включени и в двата типа ваучера, се предвиждат консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ ( т.е. обучение на служители на получателите на ваучерите за работа с внедрените ИКТ услуги).

Разходите за тях са включени в стойността на ваучера.

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички ИКТ услуги е получаването на:

 • лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
 • протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
 • технически паспорт/друг еквивалентен документ

Нито един доставчик на ИКТ услуги, няма право да предоставя ИКТ услуга по ваучерната схема (сумарно за ваучер тип 1 и ваучер 2, Група 1, Група 2 и Група 3) на повече от 10 предприятия-получатели на помощта. Това обстоятелство ще се проверява служебно.

Ваучерът е валиден за период от 9 месеца след датата на неговото издаване.

През този период предприятията МСП – получатели на помощта трябва да получат:

 • лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
 • протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
 • технически паспорт/друг еквивалентен документ

Краен срок за подаване на проектно предложение:

Продължителността за кандидатстване по настоящата процедура е 1 месец.

Началният срок за подаване на проектни предложения започва в 10.00 часа на 31.08.2020 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича в 16.30 часа на 30.09.2020 г.

Стойността на ваучера се изплаща при представени доказателства за наличен краен продукт от предоставената ИКТ услуга по някой от видовете ваучери – ваучер тип 1 и ваучер тип 2, а именно:

 • лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
 • протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени; – технически паспорт/друг еквивалентен документ.
 • друг приложим документ в случаите на ваучер тип 1.

ИАНМСП води регистър на предоставените ваучери с тяхната поредност/номер, име на получателя/приносителя, име на ИКТ доставчика на ИКТ услугата, конкретния вид услуга, дата на получаване и/или дата на реализация или нереализация (връщане на ваучера).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.