Безвъзмездно финансиране за „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

RomanОПИК, Предстоящо Leave a Comment

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Териториален обхват:

Териториалният обхват на проектите, включващи инвестиции на територията на Република България.

Цел:

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 78 233 200  лева.

Групи сектори съгласно КИД-2008   Разпределение на бюджета по групи сектори   Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
ПРОМИШЛЕНОСТ[1]   21 840 000 лв. 3 250 000 лв. 6 420 000 лв. 12 170 000 лв.
ТЪРГОВИЯ[2]   15 830 000 лв. 5 550 000 лв. 4 590 000 лв. 5 690 000 лв.
УСЛУГИ[3]   40 563 200 лв. 16 910 000 лв. 11 390 000 лв. 12 263 200 лв.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ са, както следва:  

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
Микро предприятия: 3 000 лв.   Микро предприятия: 15 000 лева
Малки предприятия:
10 000 лв.
  Малки предприятия: 30 000 лева
Средни предприятия:
25 000 лв.
  Средни предприятия: 75 000 лева

Максимален размер на помощта

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.

Максимален размер на помощта е при приложим режим „de minimis“.

Процент на съфинансиране:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 70 %

Допустими кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието   Нетни приходи от продажби[4]
Микро предприятие ≥ 30 000 лева
Малко предприятие ≥ 200 000 лева
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева

ВАЖНО:

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:

• предприятия, осъществяващо основна икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8);

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност

По настоящата процедура кандидатите нямат ангажимент да прилагат към Формуляра за кандидатстване оферта/количествено-стойностна сметка (КСС) за всяка отделна инвестиция в ДМА, ДНА и/или СМР с предложена цена. Независимо от това с оглед определяне реалистичността на предвидените разходи за всеки вид дълготраен актив/СМР кандидатите ще следва да набавят такива оферти/КСС ЗА ОТЧЕТА НА ПРОЕКТА, издадени в периода след обявяване на настоящата процедура

По отношение на планираните разходи за СМР следва да се представят актуални цветни снимки на сградата и помещението, където е предвидено да се извършват СМР, от които ясно да се вижда датата на заснемането и описание на местоположението на обекта.

В случаите на разходи за софтуер съдържанието на офертата следва задължително да включва изброяване на основните модули на актива, както и описание на техните функции.

Изплащане да разходите:

Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура  е предвидено да бъде извършвано по два начина: с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане. В случай че се възползват от възможността за авансово плащане, бенефициентите следва да представят банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума, както и да открият разплащателна банкова сметка за целите на получаване и разходване на сумата на авансовото плащане и с цел проследимост на натрупаната лихва по нея в случай, че е приложимо.

Допустими разходи:

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1) Осигуряване на колективни средства за защита;  

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери, пречистватели за въздух и др. подобни.

2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

  • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
  • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;

ВАЖНО: Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса. Посочената функционалност следва задължително да фигурира в изискванията към оферентите, зададени в рамките на техническата спецификация (Приложение 4) или образеца на КСС (Приложение 5).

  • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

ВАЖНО: При въвеждането на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи.

Задължителен краен резултат от въвеждането на ИКТ системи и приложения е получаването на:

– лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;

– протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;

– технически паспорт/друг еквивалентен документ.

Максимален срок за изпълнение на проекта: 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Крайният срок за подаване на проектни предложения предстои да бъде обявен януари 2021 год.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

[1] Сектори B, C, D и Е съгласно КИД-2008

[2] Сектор G съгласно КИД-2008

[3] Сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S съгласно КИД-2008

[4] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби”, код 15 100, от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г., част от ГОД, подаван към НСИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.