Финансиране за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление

Roman ПВУ, Предстоящо Leave a Comment

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” Цел: Да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Очакваният ефект e ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на микро-, малките и …

ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027

Roman Без категория Leave a Comment

Европейската Комисия одобри Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027 Териториален обхват на Програмата: От българска страна – области Благоевград и Кюстендил От македонска страна – Североизточен, Източен и Югоизточен район Общ бюджет: 31 152 400 евро Програмата включва следните приоритетни оси: 2.1. Приоритет: 1 – Приоритет 1: По-зелен граничен регион 2.1.1. Специфична цел: RSO2.7. Подобряване на защитата и опазването …

BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Roman Актуално, ПВУ Leave a Comment

Стартира Процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия Цел Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП) Общ …

Процедура BG-RRP-1.007 – Модернизация на образователна среда

Roman ПВУ, Предстоящо Leave a Comment

По Националния план за възстановяване и устойчивост предстои да стартира процедура BG-RRP-1.007 – „Модернизация на образователна среда”. Цел на процедурата Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати …

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд

Roman ПВУ, Предстоящо Leave a Comment

По Националния план за възстановяване и устойчивост предстои да стартира процедура BG-RRP-4.020 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ В рамките на настоящата процедура се предвижда финансиране на мерки за устойчиво енергийно обновяване на държавни и общински сгради за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и …

До 700 хиляди лева субсдии за „Технологична модернизация“ на малки и средни предприятия

Roman Актуално, Без категория, ПВУ 1 Comment

РЕЗЮМЕ Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация Процедура чрез подбор на предложения – „Технологична модернизация“ Цел на процедурата: Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по …

Финансиране за МСП по Плана за възстановяване и устойчивост

Roman ПВУ, Предстоящо Leave a Comment

През 2022 год. предстои да стартират няколко мерки за финансиране на проекти на малки и средни предприятия по Плана за възстановяване и устойчивост, включително: 1. ПРОЦЕДУРА „TЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ“ Индикативен срок за обявяване на схемата: трето тримесечие на 2022 г. Бюджет: 260 млн. лева Основната цел на подкрепата по тази процедура е свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на …

150 000 лв. за подобряване на енергийната ефективност

Roman Актуално, ОПИК Leave a Comment

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 стартира Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ със следните параметри: Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 136 226 120 лева. Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 25 000 лева Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 150 000,00 лева Максимален интензитет на помощта: 50% …

Тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027

Roman Полезно Leave a Comment

Тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027: 1. Тематична област „Информатика и ИКТ“; 2. Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”; 3. Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“; 4. Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“; 5. Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. 1. В рамките на тематична област „Информатика и ИКТ“ се включват следните …