150 000 лв. за подобряване на енергийната ефективност

Roman Актуално, ОПИК Leave a Comment

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 стартира Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ със следните параметри:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 136 226 120 лева.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 25 000 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект: 150 000,00 лева

Максимален интензитет на помощта: 50%

Максимален размер на помощта при приложим режим „de minimis“: 200 000 евро

Допустими кандидати:

  1. Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  2. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.
  3. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
  4. Кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), без преработка на селскостопански и горски продукти, с изключение на производство на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина;
  5. Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието:

Микро предприятие             ≥ 210 000 лева

Малко предприятие             ≥ 750 000 лева

Средно предприятие            ≥ 3 000 000 лева

ВАЖНО: Предвидените за придобиване по проекта материали и оборудване трябва да са сред посочените  в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

За всички инвестиции в материали и оборудване от Списъка на допустимите категории материали и оборудване  бенефициентите имат ангажимент да представят ежегодно данни за енергопотреблението за период от три години от приключването на проекта.

ВАЖНО: Окончателният вариант на Списъка на допустимите категории материали и оборудване, включително пределни цени за всяка отделна позиция, ще бъде публикуван при обявяването на процедурата.

Заявените разходи за дълготрайни активи/материали следва да съответстват на заложените референтни стойности в Списъка на допустимите категории материали и оборудване,  като е допустимо увеличение с до 10 % от съответната референтна стойност в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

Допустими разходи:

  1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване: 1. Котли 2. Горелки 3. Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух 4. Лъчисто газово отопление 5. Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди 6. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване 7. Предварително изолирани тръби (за пара или за вода) 8. Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство 9. Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане 10. Системи за хибридна вентилация11. Чилъри 12. Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага 13. Енергийно-ефективни охладители на въздух 14. Помпи 15. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух 16. Въздуходувки за сгъстен въздух 17. Централизирано управление на системи за сгъстен въздух 18. Изсушители на сгъстен въздух 19. Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници 20. Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери 21. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради 22. Енергоспестяващи осветители 23. Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението.
  2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

2.1 Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

ВАЖНО: Разходите по т.2.1 не следва да надвишават 7 000 лв.

  • Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

ВАЖНО: Разходите по т.2.2 не следва да надвишават 9 000 лв.

Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са недопустими за финансиране по настоящата процедура. Въпреки това, бенефициентите следва да ги финансират със собствени средства с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и информация.

Максимален срок за изпълнение на проекта: 10 /десет/ месеца

ВАЖНО: Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23.05.2022 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстванеУсловия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

За повече подробности и безплатна консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.