Финансиране за МСП по Плана за възстановяване и устойчивост

RomanПВУ, Предстоящо Leave a Comment

През 2022 год. предстои да стартират няколко мерки за финансиране на проекти на малки и средни предприятия по Плана за възстановяване и устойчивост, включително:

1. ПРОЦЕДУРА „TЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ“

Индикативен срок за обявяване на схемата: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 260 млн. лева

Основната цел на подкрепата по тази процедура е свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП с цел повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.
Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за разширяване или диверсификация на своето производство.
Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез увеличаване на добавената стойност от предлаганите продукти/услуги или преориентиране на дейността.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към МСП както и малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители) от производствения сектор на икономиката; архитектурни и инженерни дейности; производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; радио и ТВ дейност; дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; НИРД

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи)

– Закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив
Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

% на безвъзмездната помощ: 50%

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:
– за микро предприятия – до 200 000 лева;
– за малки предприятия – до 300 000 лева;
– за малки дружества със средна пазарна капитализация и средни предприятия – до 391 166 лева

2. ПРОЦЕДУРА "ИНСТАЛИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВЕИ В КОМБИНАЦИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ"

Индикативен срок за обявяване на приема: четвъртото тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 200 млн. лева

На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1500 служители) от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А Селско, горско и рибно стопанство.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
– Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
– Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
– Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер)

% на безвъзмездната помощ: 50%
Средна цена за батерия и генератор в съотношение 1 kW батерия: 2 kW генератор е 3 780,64 евро

3. ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИКТ РЕШЕНИЯ И КИБЕРСИГУРНОСТ В МСП

Индикативен срок за обявяване на схемата: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 30,6 млн. лева

Целта на схемата е по бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа на фирмите до информационни и комуникационни технологии и услуги. Без мащабно прилагане и използване на ИКТ в предприятията, техният потенциал за растеж и износ се ограничава.
Предвидено е услугите да са насочени към внедряване на цифрови технологии, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП. Компютризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация.
Началните два етапа на дигитализация, подкрепяни по настоящата схема, са последвани от четири допълнителни етапи, в които се развиват необходимите за Индустрия 4.0 технологии, за които ще бъде осигурено финансиране по линия на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.
Очакваният ефект e чрез подкрепата предприятията да повишават нивото на интеграция на дигиталните технологии в своята дейност и да станат по-подготвени за възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на тези които се финансират чрез други програми – сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупуване на компютри, хардуер – до 40% от помощта
– Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни)
– Технология (разходи за придобиване на НМДА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.)

% на безвъзмездната помощ: 100%

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 30 хил. лева

4. ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г.
Бюджет: 235 млн. лева

В рамките на процедурата се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия в сферата на производството, търговията и услугите

Допустими дейности по компонента са:
• Извършване на обследване за ЕЕ;
• Проектиране;
• Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
• Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
• Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
• Използване на ВЕИ в сградите;
• Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
• Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.

Кандидатите трябва да представят енергийно обследване и изготвен финансов анализ.
Задължително изискване е след изпълнение на мерките е да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Постигнатите енергийни параметри се оценяват на база изготвен доклад от обследване за енергийна ефективност.

% на безвъзмездната помощ: 50%

5. ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Индикативен срок за кандидатстване: първо тримесечие на 2023 г.
Бюджет: 180 млн. лева

Дейностите по процедурата са свързани с предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии, както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци на предприятията от сектор С Преработваща промишленост на българската икономика.
В резултат от предоставената подкрепа предприятията от посоченият сектор ще имат достъп до нови технологии и решения, които да направят техните производства по-екологосъобразни и с по-ниска нива на емисии, а оттук и по-устойчиви от гледна точка на тяхната дейност в контекста на Зелената сделка.

Допустими кандидати: МСП и големи предприятия от сектор C “Преработваща промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза

Допустими за финансиране дейности:
– Проекти, свързани с технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената им дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др.
– Дейности, свързани с ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба, внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки.
– Дейности, свързани с намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни добавки и др.; заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали; методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност. Не е допустимо финансиране на производители на биоресурси като етерични масленодайни растения, дървесина и т.н.
– Дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, в това число подпомагане на предприятията за въвеждане на екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите.
– Подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикетиране с ключови характеристики – CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи – до 80 % от разходите
– Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им – до 10% от разходите
– Разходи за придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения – до 10% от разходите

% на безвъзмездната помощ: 50% за МСП и 30 % за големи предприятия

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 
– за микро предприятия – до 350 000 лева
– за малки предприятия – до 550 000 лева
– за средни предприятия – до 750 000 лева
– за големи предприятия – до 1 000 000 лева

За повече подробности и консултация относно възможностите да кандидатствате потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД на office@projectpartners-bg.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.