Процедура BG-RRP-1.007 – Модернизация на образователна среда

Roman ПВУ, Предстоящо Leave a Comment

По Националния план за възстановяване и устойчивост предстои да стартира процедура BG-RRP-1.007 – „Модернизация на образователна среда”.

Цел на процедурата

Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Специфичните цели на операцията са:

 • Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал;
 • Подкрепа за преминаването към едносменен режим на обучение в училищата, в които няма създадени условия за такава организация, и за преодоляване недостига на места в детските градини.

Общ размер/бюджет (в лева)

326 100 000 лева с ДДС

Компонент 1:

236 000 000 лева с ДДС, от които:

 • За Югозападен район за планиране (BG41): 39 333 333 лв. с ДДС
 • За Южен централен район за планиране (BG42): 39 333 333 лв. с ДДС
 • За Югоизточен район за планиране (BG34): 39 333 333 лв. с ДДС
 • За Североизточен район за планиране(BG33): 39 333 333 лв. с ДДС
 • За Северен централен район за планиране (BG32): 39 333 333 лв. с ДДС
 • За Северозападен район за планиране (BG31): 39 333 333 лв. с ДДС

Компонент 2:

90 100 000 лева с ДДС, от които:

 • За Югозападен район за планиране (BG41): 15 016 667 лв. с ДДС
 • За Южен централен район за планиране (BG42): 15 016 667 лв. с ДДС
 • За Югоизточен район за планиране (BG34): 15 016 667 лв. с ДДС
 • За Североизточен район за планиране(BG33): 15 016 667 лв. с ДДС
 • За Северен централен район за планиране (BG32): 15 016 667 лв. с ДДС
 • За Северозападен район за планиране (BG31): 15 016 667 лв. с ДДС

Минимален и максимален размер на предложение за изпълнение на инвестиция (в лева) по процедурата:

 • Минимален размер: Неприложимо.
 • Максимален размер:

Компонент 1: 4 000 000 лева с ДДС.

Компонент 2:

 • За общински детски градини с до 2 групи – 1 300 000 лева с ДДС;
 • За общински детски градини с 3 и повече групи – 1 800 000 лева с ДДС.

Допустими кандидати

Компонент 1

 • Допустими кандидати:
 • Общини за общински училища от допустимите образователни институции;
 • Държавни училища към Министерството на образованието и науката от допустимите образователни институции.
 • Допустими образователни институции:
 • Общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от ЗПУО:
 • начални училища (I – IV клас включително);
 • основни училища (I – VII клас включително);
 • обединени училища (I – X клас включително);
 • средни училища (I – XII клас включително);
 • профилирани гимназии.

Недопустими образователни институции са училищата по чл. 38, ал. 2, т. 2, чл. 39, ал. 2 и чл. 40 и чл. 43 от ЗПУО.

Компонент 2

 • Допустими кандидати: Общини за общински детски градини.
 • Допустими образователни институции: Общински детски градини съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗПУО.

За да е допустима за първи краен срок за кандидатстване по процедурата (първи прием), образователната институция следва да попада в първа или втора група на съответния вид училище (начални, основни, обединени училища/средни училища/профилирани училища) или в първа група на детските градини, разпределени по стратегическа значимост на институциите за съответния район на планиране въз основа на класацията по видове образователни институции, извършена по Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България.

Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва дейности само по един от двата компонента на процедурата.

Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва като обект на интервенция само 1 образователна институция по съответния компонент на процедурата.

Кандидат – Община може да подаде повече от едно предложение за изпълнение на инвестиция по съответния компонент, когато предложенията са за различни общински образователни институции.

Кандидат – Държавно училище може да подаде само 1 предложение за изпълнение на инвестиция по компонент 1.

Дейности, допустими за финансиране

КОМПОНЕНТ 1 – ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ УЧИЛИЩНИ  СГРАДИ

 • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция
 • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.

Дейност 2 не е задължителна. Доставките на оборудване и обзавеждане следва да са част от цялостната модернизация на съответната институция и да съответстват на изискванията на  Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

КОМПОНЕНТ 2 – ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция
 • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина

Дейност 2 не е задължителна. Доставките на оборудване и обзавеждане следва да са част от цялостната модернизация на съответната институция и да съответстват на изискванията на Приложения № 6 и № 7 от Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

ВАЖНО!!! 

В съответствие с етапи, заложени в Решението за изпълнение на Съвета за одобряване на оценка на плана за възстановяване и устойчивост на България, се определят следните етапи за крайните получатели по всяко предложение за изпълнение на инвестиция:

– до края на първо тримесечие на 2023 г. крайният получател следва да е обявил процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка за инженеринг на сградите, обект на интервенция,

– до края на второто тримесечие на 2023 г. крайният получател следва да е издал Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка за инженеринг на сградите, обект на интервенция,

– до края на третото тримесечие на 2023 г. крайният получател следва да е сключил договора с изпълнител  по обществената поръчка за инженеринг на сградите, обект на интервенция.

Договорът за финансиране с краен получател, който не е постигнал някой от посочените по-горе етапи към датата на изтичане на съответния период може да бъде прекратен едностранно от Ръководителя на СНД.

Допустими разходи

 • преки разходи за модернизация на образователна среда, които включват разходи за:
 • инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство); !!! При възлагане на инженеринг непредвидени разходи за СМР не се допускат.
 • набавянето на необходими съгласувателни и  разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;
 • извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и разходи за обследване и установяване на техническите характеристики на сгради и изготвяне на технически паспорти;
 • въвеждането на обекта в експлоатация;
 • строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ;
 • оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142, ал. 4 и чл. 169 от ЗУТ;
 • доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане;
 • услуги, които са пряко свързани с проекта, финансиран по настоящата процедура и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като инженерни и технически изследвания, геоложки/геодезически проучвания, и др.
 • непреки разходи
 • разходи за организация и управление (вкл. за информация, комуникация и публичност) в размер на 1% от преки разходи без ДДС по проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.