ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027

Roman Без категория Leave a Comment

Европейската Комисия одобри Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027

Териториален обхват на Програмата:

От българска страна – области Благоевград и Кюстендил

От македонска страна – Североизточен, Източен и Югоизточен район

Общ бюджет: 31 152 400 евро

Програмата включва следните приоритетни оси:

2.1. Приоритет: 1 – Приоритет 1: По-зелен граничен регион

2.1.1. Специфична цел: RSO2.7. Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Приоритет 1 По-екологичен граничен регион по PO 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, адаптиране към климата и предотвратяване и управление на риска“ беше избран, тъй като използването на нови форми на базирани на екосистеми услуги, които се основават на голямото разнообразие от мерки за озеленяване, биха допринесли за поддържането на здравословна зелена, физическа и жизнена среда и освен това биха генерирали нематериални ползи за хората, включително естетически качества и развлекателни преживявания.

Връзката между биоразнообразието и предоставянето на екосистемни услуги все още не е изградена в трансграничната зона, въпреки голямото количество природни територии, които се радват на различни национални и международни статутове на защита. Териториалният анализ на програмата очертава замърсяването на реките, наводненията, свлачищата и пожарите като най-големите екологични проблеми на граничния регион. Има силно замърсени речни участъци, особено във водосборния басейн на Струма, Брегалница, Струмица и част от река Вардар, в резултат главно на директния поток на отпадъчни води от промишлеността (и минните обекти) и домакинствата, находищата на мини и използването на пестициди и торове в селското стопанство. Съгласно стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2030 г. екосистемите и техните услуги могат да бъдат поддържани и подобрявани чрез създаване на зелена инфраструктура (GI) и възстановяване на деградирали екосистеми. GI е стратегически планирана мрежа от естествени и полу-естествени зони, които са насочени към предоставяне на широк обхват от екосистемни услуги с положително въздействие върху всички компоненти на околната среда. Както се подчертава в стратегията на ЕС за зелена инфраструктура, инвестициите в ЕИ имат значителен потенциал за укрепване на регионалното и градското развитие, включително чрез запазване или създаване на работни места. Развитието на услуги, базирани на екосистеми в района на ТГС, би подобрило практиките за озеленяване, като се възползва от съществуващия потенциал на граничния регион и се основава на добре запазената природа и ландшафт, богатото биоразнообразие, голям брой защитени територии и ландшафти, опазването на околната среда и мерки за предотвратяване и смекчаване на риска.

Инвестициите в областта на опазването на околната среда и управлението на риска се основават на нуждите на програмната област, като например: недостатъчно функционираща екологична инфраструктура, рискове за околната среда, недостатъчна осведоменост на населението относно заплахите за околната среда и липса на знания за щадящи околната среда решения и др. върху вече съществуващия потенциал на граничната зона, а именно: добре запазена природа и ландшафт, богато биоразнообразие, голям брой защитени територии и ландшафти, инвестиции в опазване на околната среда и предотвратяване и смекчаване на риска са абсолютна предпоставка за създаване на по-добри условия за живот на хората в граничната зона и устойчиво икономическо развитие. Предложените интервенции имат за цел да намалят рисковете по отношение на загуба на екосистеми, застрашено биоразнообразие поради по-нататъшно замърсяване, силни промени в климата, до голяма степен засягащи необходимостта от защита на градското и извънградското биоразнообразие като важни проходи на екологични коридори. Преобладаването на човешките дейности направи градските пейзажи много различни от естествените екосистеми и това намали биоразнообразието на тези ландшафти. Чрез урбанизацията хората модифицират природните ландшафти чрез промяна на формите на релефа, използването на земята и чрез промени в природните смущаващи агенти и хидроложките мрежи. Конвенционалните хидрологични системи намаляват градската екологична устойчивост чрез значително премахване на растителната покривка и чрез промяна на градските екосистеми в сравнение с естествените. Ето защо програмата създаде група от действия, насочени към насърчаване на хидроложки практики, които намаляват загубата на биоразнообразие. Прилагането на всички мерки, насочени към намаляване на замърсяването и опазване на биоразнообразието, ще подобри опазването на природата в полза на хората и икономиката. Очаква се CB сътрудничеството в тази област на политиката да отключи потенциал за решения, базирани на екосистеми, оправдан от наличието на богато биологично разнообразие, както и от огромните възможности за надграждане върху свързаните с биотехнологиите постижения от двата предходни програмни периода.

2.1. Приоритет: 2 – Приоритет 2: По-свързан граничен регион

2.1.1. Специфична цел: RSO3.1. Разработване на устойчива, устойчива на климата, интелигентна, сигурна, устойчива и интермодална TEN-T

Разработване на устойчива, устойчива на климата, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна мобилност, включително подобрен достъп до TEN-T и трансгранична мобилност

Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Клепало” между България и Северна Македония”.

2.1. Приоритет: 3 – Приоритет 3: Интегрирано развитие на трансграничния регион

2.1.1. Специфична цел: RSO5.2. Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в райони, различни от градските райони

В „8-ия доклад за сближаването: Сближаването в Европа към 2050 г.“ се посочва, че по-слабо развитите региони и периферните региони се нуждаят от нов етап на развитие. По същия начин опитът от вече изпълнените програми и предоставените препоръки от извършената оценка показват, че е необходимо да се промени подходът за постигане на целите и целите на програмата по начин, който да замени некоординираните и точковидни инвестиции с многостранни и секторно ориентирани решения във всички ключови области на политиката, които определят степента на териториално сближаване. Смята се, че интегрираното териториално развитие, закотвено в базирани на място подходи и участието на всички нива на управление, както е посочено в новата Териториална програма за 2030 г., е новата цел за развитие, която се възползва максимално от потенциала на програмната област. Приоритет 3 „Интегрирано развитие на граничния регион“ ще даде възможност общите предизвикателства на граничния район да бъдат преодолени чрез специална териториална стратегия, като се прилагат интегрирани мерки в различни сектори. Интегрираните инвестиции за насърчаване на териториалното развитие в местната икономика ще донесат по-висока добавена стойност и ще осигурят ефекта на лоста на средствата от ЕФРР и ИПП.

Настоящата програма преследва една основна стратегическа цел, подкрепена от две конкретни цели, а именно:

Стратегическа цел: Постигане на интегрирано териториално развитие с акцент върху конкурентоспособността и развитието на туризма

Специфична цел 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на бизнес средата

Специфична цел 2: Разработване на атрактивен, цялосезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие

Неизчерпателният списък с действия, които трябва да бъдат подкрепени, включва:

  • Съвместни действия, насочени към подобряване на капацитета за знания на МСП за работа в по-екологична, по-дигитална и по-конкурентна среда (придобиване на нови знания и умения, вкл. достъп до външно финансиране);
  • Съвместни решения, насочени към увеличаване на производствения капацитет на МСП, за да станат по-екологични, по-дигитални и по-конкурентоспособни (технологична модернизация);
  • Действия, насочени към изграждане на ефективен процес на разработване на продукти (той обхваща всички стъпки, необходими за извеждането на продукта от концепцията до наличност на пазара) и достигане до нови пазари (маркетинг, предприемачество, интернационализация);
  • Съвместни действия, насочени към разработване на всесезонни, интегрирани и устойчиви туристически продукти, придружени от конкурентно брандиране и маркетингови практики, с цел да се разгърне потенциалът на трансграничния туризъм чрез увеличаване на икономическите ползи от устойчивото използване на неговите ресурси, като същевременно се даде приоритет на защита на околната среда;
  • Действия, насочени към рационализиране на използването на туристическите ресурси в региона, в т.ч. разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти; инвестиции в инфраструктура и съоръжения за подпомагане на туристите; укрепване на връзките между природни и културни обекти; обучение на персонал на туристически атракции; подобряване на маркетинговите практики и марките..
  • Действия, насочени към подобряване на мобилността и свързаността на транспортната и инженерната инфраструктура чрез система за алтернативна мобилност, включваща мрежа от велосипедни алеи, „черни“ горски и селски пътища и др.;
  • Действия, насочени към разработване и прилагане на съвместни мерки за намаляване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор към въздействието на пандемични и епидемични ситуации.

Продстои да бъдат одобрени Насоките за кандидатстване по Програмата, след което ще стартира прием на проекти.

Ако имате въпроси относно възможностите за финансиране по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027, може да ни се обадите или да ни потърсите на мейл office@projectpartners-bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.