Финансиране за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление

RomanПВУ, Предстоящо Leave a Comment

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Цел: Да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Очакваният ефект e ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на микро-, малките и средните предприятия.

Общ размер на средствата по процедурата: 200 000 000 лева (102 258 376.24 евро)

Предвидено е бюджетът по процедурата да бъде разделен пропорционално в зависимост от категорията на предприятието  и по групи сектори на икономическа дейност , както следва:

Групи сектори на икономическа дейност: Микро предприятия   Малки предприятия Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация
Индустрия[1] (включваща сектори B, C, E и F) 15 000 000 лева 40 000 000 лева   45 000 000 лева
Услуги[2] (включваща сектори G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S) 40 000 000 лева 35 000 000 лева   25 000 000 лева

Режим на финансиране:

По настоящата процедура кандидатите прилагат следния режим на държавна помощ: „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие  Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие
  100 000 лева     1 000 000 лева

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Процент на съфинансиране

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)[3] Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия 50% 50%
Средни предприятия 50% 45%
Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация 45% 35%

Допустими кандидати

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 3. Да са микро-, малки и средни предприятия
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби за 2021 г.[4]
Микро предприятие ≥ 80 000 лева
Малко предприятие ≥ 187 000 лева
Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева
 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008

Недопустими кандидати:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с код С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 на НСИ, следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

Във връзка с горните ограничения, кандидатите, чиято основна икономическа дейност е с код C16.10 или код C16.29, следва да опишат подробно точния предмет на дейност и произвежданите от тях продукти в раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение” от Формуляра за кандидатстване

 • микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I

малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 8), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 11 към Условията за кандидатстване.

 • предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 (Приложение 9) попада в Сектор С „Преработваща промишленост“ – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • – 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • – 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • – 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • – 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • – 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • – 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • – 10.81 „Производство на захар”;
 • – 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
 • – 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • – 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • – 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • – 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;
 • – 11.06 „Производство на малц”.
 • Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, които чрез изградената по предложението фотоволтаична система и съоръжения за локално съхранение на произведената енергия ще захранват с електрическа енергия сгради/обекти, в които упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по настоящата процедура.

Изисквания към дейностите

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.

В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, но общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи, планирани за изпълнение с инвестицията, не може да бъде повече от 1 MW.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.

Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

Изградените с настоящата инвестиция фотоволтаична система и локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) не могат да се преместват след първоначалното им изграждане в периода на устойчивост (до 5 (пет) години от окончателното плащане).

Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия

Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице).

Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба, включително през периода на устойчивост (поне 5 (пет) години от окончателното плащане).

Допустими дейности

 • Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

ВАЖНО: Изградените по настоящата процедура фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, посочени в Приложение 14 „Минимални технически изисквания към фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии)“ или да са с по-добри параметри от посочените в Приложение 14.

Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34. Инвестицията следва да се поддържа от страна на крайния получател в имота, където първоначално е изградена, най-малко 5 (пет) години от окончателното плащане.

Разходи

 • Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

В обхвата на допустимите разходи могат да се включат: разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии.

Разходите за техническо въвеждане на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането/пускане в експлоатация на фотоволтаичната система до 1 МW за собствено потребление и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии).

Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено доколкото са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.

ВАЖНО: С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, СНД е извършил предварителни анализи и пазарни проучвания и е определил пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) в размер на до … лева без ДДС за всеки 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Минимален и максимален срок за изпълнение

Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.


[1] Група “Индустрия“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор B „Добивна промишленост“, сектор C „Преработваща промишленост“, сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и сектор F „Строителство“.

[2] Група “Услуги“ включва следните сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на НСИ: сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, сектор H „Транспорт, складиране и пощи“, сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; далекосъобщения“, сектор L „Операции с недвижими имоти“, сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“, сектор N „Административни и спомагателни дейности“, сектор P „Образование“, сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, сектор R „Култура, спорт и развлечения“ и сектор S „Други дейности“.

[3] Съгласно Класификация на териториалните единици за статистически цели в България.

[4] Отчет за приходите и разходите за 2021 г. на предприятието-кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.