BG-RRP-3.008 – Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

RomanАктуално, ПВУ Leave a Comment

Министерството на иновациите и растежа (МИР) стартира прием на проекти по процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.

От мярката могат да се възползват микро, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те ще могат да участват както самостоятелно, така и в партньорства. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният е диференциран спрямо големината на дружествата. Ако са микро, могат да получат най-много 350 000 лв. Малките могат да поискат максимум 550 000 лв., средните – 750 000 лв., а големите – до 1 млн. лв. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от категорията на фирмата и мястото на изпълнение на проекта.

Допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са предложения за изпълнение на инвестиции, включващи следната дейност:

Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Намаляване образуването на отпадъци[1] чрез внедряване на технологии за:

– подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина[2] в производствени процеси, и/или

намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

– намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба[3] чрез внедряване на технологии за:

– заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса[4]) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба[5], биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба,  и/или

– елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки[6] (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

– влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

– производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

ВАЖНО: Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели В МИНИМУМ ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, изброени в подт. 1) до подт. 5), по-горе като част от Дейност I „Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията”, предвиденa за изпълнение от кандидата/партньора (в случай че предложението се изпълнява в партньорство). В случай че предложената инвестиция не включва нито едно от задължителните направления, посочени в подт. 1) до подт. 5), по-горе, предложението ще бъде отхвърлено.

В допълнение на задължителните направления, посочени в подт. 1) до подт. 5), по-горе, предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по следното направление:

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрезвнедряване на технологии за:

– използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

– повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

– заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

– елиминиране на необходимостта от опаковки[7] (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

– заместване или намаляване употребата на опасни вещества[8], влагани в произвежданите продукти, и/или

– осигуряване на многократната или повторна употреба[9] на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

– осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

– увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

Дейностите от направлението по подт. 6) не са задължителни и могат да бъдат включени в предложенията за изпълнение на инвестиции по преценка на кандидатите/партньорите, в допълнение на дейностите от задължителните направления по подт. 1) до подт. 5), по-горе.

Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи:

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА)[1];

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА).

Разходите по т. 1) и т. 2) са допустими както за кандидата, така и за партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство.

ВАЖНО: Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА (т. 1) и/или ДНА (т. 2), пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели, посочени в т. 13.1 „Допустими дейности“, подт. 1) до подт. 6) от Условията за кандидатстване, по-горе.

ВАЖНО: Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия), в рамките на  предложение за изпълнение на инвестиция, независимо от избрания режим на помощ („регионална инвестиционна помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 или „минимална помощ“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013).

По процедурата са допустими само разходите за придобиване на нови ДМА (т. 1, по-горе) и нови ДНА (т. 2, по-горе), като изискването е приложимо за всички категории предприятия – кандидати/партньори (микро, малки, средни и големи предприятия).


[1] Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на ДМА са допустими само в случай, че са включени в общата стойност на съответния/те актив/и, посочена в раздел „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване. В случай че разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на ДМА са посочени в отделен бюджетен ред, същите ще бъдат премахнати от бюджета на предложението.


[1] Съгласно определението за „отпадък“, представено в Приложение 10.

[2] Съгласно определенията за „рециклиране“ и „суровини/ресурси“, представени в Приложение 10.

[3] Съгласно определението за „пластмасов продукт за еднократна употреба“, представено в Приложение 10.

[4] Съгласно определението за „пластмаса“, представено в Приложение 10.

[5] Съгласно определението за „продукти и опаковки за многократна употреба“, представено в Приложение 10.

[6] Съгласно определението за „композитни опаковки“, представено в Приложение 10.

[7] Съгласно определението за „опаковка“, представено в Приложение 10.

[8] Съгласно определението за „опасни вещества”, представено в Приложение 10.

[9] Съгласно определението за „повторна употреба“, представено в Приложение 10.

Ще се подкрепят инвестиции, с които компаниите ще могат да намалят образуването на отпадъци, да ограничат използването на пластмасови продукти, да въведат използване на алтернативни суровини, включително с биологичен произход, да подобрят стандартите за екологосъобразност и др.

Срок за кандидатстване: до 16,30 ч. на 3 октомври 2023 г.

За повече подробности и консултация относно възможностите за кандидатстване потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД чрез тази форма или на мейл office@projectpartners-bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.