Финансиране за Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ

Roman Без категория Leave a Comment

 РЕЗЮМЕ

Код и наименование на процедуратаСхема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“
Финансиращ механизъмМеханизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241. Финансирането по процедурата е по Стълб „Справедлива България“ на МВУ (чл. 3, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2021/241)
Компонент и инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република БългарияКомпонент 11„Социално включване“, Инвестиция С11.I6: Развитие на културните и творчески сектори
Ключов(и) етап(и) и цел(и) на ПВУ,  изпълнявани чрез инвестициите, финансирани по  процедурата№ 308 Подкрепа за европейско културно сътрудничество  
Форма на финансиранеФинансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по процедурата под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.
Вид процедураПредоставяне на средства чрез подбор на предложения от крайни получатели
Обща цел на процедуратаСъздаване и разпространение на български продукции и копродукции в сектора на КТИ
Общ размер на средствата по процедуратаОбщият бюджет е 22 534 000 лв. и ще бъде разпределен поетапно в четири сесии. За първата сесия размерът на средствата по процедурата е 15 000 000 лв., като останалият финансов ресурс ще се разпредели допълнително до края на 2025 г.  
Допустим(и) кандидат(и)Кандидати по процедурата могат да бъдат културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата
Допустими партньориНе са допустими партньори по тази схема.
КопродукцияКултурен продукт, финансиран от поне две организации, едната от които е кандидатът.
Допустими дейностиДейности, свързани със създаването и разпространението на български продукции и копродукции в сектора на КТИ (Описани детайлно в т. 1.1._
Допустими разходиПри предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура ще бъдат взети под внимание само „допустимите разходи“, детайлно описани в т. 1.2. ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване[1] . Правилото не се отнася за ПИИ, попадащи в изключенията, съгласно чл. 192, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/1046 г.
Приложим режим държавна помощПредоставянето на публичен ресурс, в това число на безвъзмездно финансиране по настоящата процедура, трябва да бъде съобразено с правилата за държавни помощи, като се отчита принципната недопустимост на държавните помощи и възможните хипотези на съвместимост, които Договорът за функциониране на Европейския съюз, Регламентите и националното законодателство предвиждат. Настоящата процедура e в режим на „минимална помощ, съгласно Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Интензитет на безвъзмездното финансиранеПо процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране в размер до 90% от стойността на допустимите разходи при задължително съфинансиране от страна на крайните получатели в размер на най-малко 10% от стойността на допустимите разходи
Минимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат по всяка  от сесиите70 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат по всяка  от сесиите142 000 лв.
Очакван брой проектни предложения, които ще бъдат одобрени за финансиране188 ПИИ по „Схема за безвъзмездна помощ „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“
Начален срок за кандидатстванеДата и час за първа сесия: 22.02.2024 г., 23:45 часа Дата и час за втора сесия: 26.04.2024 г., 09:30 часа Дата и час за трета сесия: 04.07.2024 г., 09:30 часа Дата и час за четвърта сесия: 04.09.2024 г., 09:30 часа
Краен срок за кандидатстванеСрок за кандидатстване на първа сесия по настоящата процедура – не по-късно от 17:00 часа на 24.04.2024 г. Срок за кандидатстване на втора сесия по настоящата процедура – не по-късно от 17:00 часа на 02.07.2024 г. Срок за кандидатстване на трета сесия по настоящата процедура – не по-късно от 17:00 часа на 02.09.2024 г. Срок за кандидатстване на четвърта сесия по настоящата процедура – не по-късно от 17:00 часа на 06.11.2024 г.
Срок за изпълнение на проектите12 месеца от двустранното подписване на договора между одобрения кандидат и Националния фонд „Култура“ за финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиция
Териториален обхватПредложенията за изпълнение на инвестиция по процедурата се изпълняват само на територията на Република България

1.1.Допустими категории дейности

В рамките на предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, свързани със създаване и разпространение на български продукции и копродукции в сектора на КТИ:
Създаване на един или повече нови културни продукти (включително и нова комбинация от съществуващи такива, например фестивали) в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;
Създаване на съпътстващи събития като ателиета, работилници, резиденции, семинари, пърформанси, критически дискусии, лекции, прожекции, инсталации и други;
Предпроектно проучване и анализ на количествени и качествени данни, свързани със създаването и разпространението на културния продукт от ПИИ по отношение укрепване на настоящи и развиване на нови публики;
Създаване на превод и субтитри, включително симултанен или консекутивен превод, свързан със създаването на културния/ните продукт/и от ПИИ;
Популяризиране и разпространение на създавания/ите в рамките на ПИИ културен/ни продукт/и; Адаптация на създадения културен/ни продукт/и в нови формати за различни канали или неконвенционални локации и аудитории с цел разпространение на продукта/продуктите и достигане до нови публики и/или социално изолирани групи;
Създаване на дигитално съдържание за разширяване на достъпа до културния/ите продукт/и (мобилни приложения, виртуални турове, дигитални изложби и други);
Създаване на децентрализирано културно съдържание (културен продукт и/или съпътстващи го дейности) извън градския културен център;
Адаптация на културните продукти с цел достъп на лица с увреждания.  
ВАЖНО: Всяко ПИИ задължително трябва да включва изпълнение на дейност по т. 1 от допустимите дейности (по – горе).   В рамките на предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура не са допустими за финансиране дейности с неуредени права съгласно Закона за авторското право и сродните му права

1.2.Допустими категории разходи

Допустими за финансиране са следните категории разходи, обособени в две групи – преки и непреки I. ПРЕКИ РАЗХОДИ „Преки разходи“ са разходите, които се извършват в изпълнение на допустимите дейности, предвидени в ПИИ на крайния получател и пряко допринасят за постигането на целите  и резултатите по проекта. В рамките на настоящата процедура са допустими следните категории преки разходи: Разходи за персонал Възнаграждения за творчески и технически екип, вкл. разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, пряко свързани с реализацията на ПИИ. Срокът на сключените договори с екипа трябва да съвпада със срока на изпълнение на ПИИ, а договорът да бъде с предмет, съответстващ на конкретната роля на лицето в ПИИ;Разходи за командировки на участниците в проекта – транспорт, дневни и нощувки;За покриване на разходите на командированите лица в страната размерите са определени в Наредба за командировките в страната;По отношение на транспорта и/или пътните разходи, когато се осъществяват на принципа на групово пътуване, се приемат разходи за споделен транспорт (напр. наем на микробус, автобус, лек автомобил, разходите за гориво);   Разходи за материали, консумативи и дълготрайни активи За материали и консумативи, необходими за създаването и разпространението на културния/те продукт/и.Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи[2], свързани със създаване и/или представяне на културния/те продукт/и.Разходи за дълготрайни нематериални активи[3] като софтуер и/или покупка на лиценз за софтуер, свързани със създаване и/или представяне на културния/те продукт/и.   ВАЖНО: Разходите за дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи следва да не превишават 30 % от преките допустими разходи по проекта.   ПИИ не може да включва само разходи за материали, консумативи и дълготрайни активи в частта на Преките разходи. Недопустимо за финансиране е ПИИ, в което вследствие на служебно извършвани корекции в бюджета останат само разходи за материали, консумативи и дълготрайни активи. Закупените по финансирано ПИИ дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи следва да се ползват/поддържат/да останат собственост на КП най-малко 1 (една) година от окончателното плащане. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място и/или изискване на документи за установяване на това обстоятелство. В тази връзка, кандидатите следва да имат предвид задължението да осигуряват постоянен достъп до мястото/местата, където ще се съхраняват финансираните дълготрайни материални активи, в това число и достъп до финансирания софтуер, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на ПИИ. Дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи следва да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с ПИИ, за което е предоставена помощта, за период от минимум 1 (една) година след окончателното плащане.    Разходи за услуги Разходи за наем или такса за ползване на творчески пространства (реални или виртуални), за наем на техника, съоръжения, софтуер, теренни съоръжения и помощни средства, свързани с реализацията и разпространението на  културния/ите продукт/и;Разходи за проучване на терени и локации за създаване и/или представяне на културния продукт, услуги по подбор на изпълнителски и творчески състав;Разходи за транспорт на участниците в проекта и на културния/те продукт/и, на материали, оборудване и техника, свързани с ПИИ;Разходи за превод, свързан с прякото представяне на културния/те продукт/и, за субтитри, придружаващи аудио и видео материали, целящи подпомагане на възприемането на културния/те продукт/и.Други специфични разходи по създаването на културния/те продукт/и.Разход за монтаж, експониране и поддръжка на културния/те продукт/и в публична среда, включително и разходи за охрана;За абонаменти към специализирани платформи, свързани с прякото реализиране на културния/те продукт/и или разпространението му/им;Разходи за откупуване на права – авторски и сродни, пряко свързани с културния/ите продукт/и; •          По отношение на транспорта и/или пътните разходи, когато се осъществяват на принципа на групово пътуване, се приемат разходи за споделен транспорт (напр. наем на микробус, автобус, лек автомобил, разходите за гориво); •          Приоритет имат алтернативни варианти за пътуване с по-ниско ниво на нанасяне на вреда на околната среда. II. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ „Непреки разходи“ са разходите, които са свързани с изпълнението на дейности, предвидени в проекта, които не допринасят пряко за постигането на неговите цели и резултати, но са необходими за неговото цялостно администриране, управление, оценка и финансово изпълнение. В рамките на настоящата процедура са допустими следните категории непреки разходи: Разходи за счетоводни услуги, в т.ч. одит (заверка от експерт-счетоводител) (до 5% от преките разходи);Юридически услуги (до 5% от преките разходи);Разходи за административен екип по проекта, включително ръководител и координатор (до 10% от преките разходи);Разходи за маркетинг и реклама, изработка на информационни и илюстративни материали в дигитален формат (до 5% от преките разходи);Разходи за предпроектно проучване и анализ на количествени и качествени данни, свързани със създаването и разпространението на културния/те продукт/и, предоставени от външни консултанти и доставчици на услуги (до 5% от преките разходи);Разходи за консултантски услуги, предоставяни от външни консултанти и доставчици на услуги, свързани с административната част по оформяне, кандидатстване и отчитане на ПИИ по настоящата процедура (до 10% от преките разходи). * При копродукционна дейност средствата се предоставят единствено и само за разходи на кандидатстващата организация. При копродукционна дейност, средствата се предоставят единствено и само за разходи на кандидатстващата организация. **Разходите се финансират чрез авансово плащане, междинно плащане и окончателно плащане. Авансовото плащане може да бъде в размер до 60% от общия размер на безвъзмездното финансиране, като за обезпечаването допустимите по процедурата частни културни организации и еднолични търговци предоставят банкова гаранция или застраховка гаранция за авансово плащане, покриваща пълния размер на исканата авансова сума. Срокът на валидност на обезпечението за авансово плащане трябва да бъде равен на срока за изпълнение на одобреното ПИИ, удължен с шест месеца. Междинното плащане може да бъде в размер до 90% от общия размер на безвъзмездното финансиране. В случай че по подаденото ПИИ се кандидатства както за авансово плащане, така и за междинно плащане, тогава окончателното плащане не може да бъде по-малко от 10%

Ако кандидатстването по тези процедури представлява интерес за Вас, Проджект Партнерс ЕООД предоставя следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Предварителна безплатна оценка дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата, както и очаквания брой точки, които може да получите. Това е ценна информация, която може да ви спести време и средства за кандидатстване;
2. Подготовка на Формуляра за кандидатстване и останалата информация, необходима за кандидатстване;
3. Подаване на проекта през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
1. Ще подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства и успешното получаване на безвъзмездната помощ по проекта.

За повече подробности и консултация относно възможностите за кандидатстване потърсете екипа на Проджект Партнерс ЕООД чрез тази форма или на мейл office@projectpartners-bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.