Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol

RomanCBCROBG Leave a Comment

Проджект Партнерс ЕООД е ръководител на проект “Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol – 16.5.2.044” Главната цел на проект “Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol – 16.5.2.044” (Проектът) е да се подобри ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности от Турну …

Проект Мостовете на времето – Interreg V-A Romania-Bulgaria

RomanCBCROBG Leave a Comment

Проджект Партнерс ЕООД е ръководител на проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле” е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V – A Румъния-България. Проектът се изпълнява в партньорство между водещия партньор община Никопол и община Турну Мъгуреле. Проектът е насочен към насърчаване на транснационалното сътрудничество за  устойчивото използване …

Project W-TEN – Interreg V-A Romania-Bulgaria

RomanCBCROBG Leave a Comment

Проджект Партнерс ЕООД има сключен договор за управление на проект ROBG-440 W-TEN – Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network)”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и национално съфинансиране.  Проекта се изпълнява в партньорство между Община Борово, Русе и Giurgiu County, Romania. Основна цел на проект № ROBG-440 „Ве-ТЕН – Добре свързани възли Гюргево – …

Memory Route – CBC RO BG

RomanCBCROBG Leave a Comment

Project Memory Route – Sustainable cross-border tourism products for Memorial Park “Grivitsa” and „Turnu“ Fortress. The cultural heritage of the European Union is a rich and diverse mosaic of cultural, historical and creative expressions, our inheritance from previous generations of Europeans and our legacy for those to come. It is also an important resource for economic growth, employment and social …

ТГС Румъния-България

RomanCBCROBG Leave a Comment

В периода 2015-2016 год. Проджект Партнерс успешно управлява проект Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – a prerequisite for environmental protection in cross-border region, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния България. Наименование на проекта Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Магуреле – предпоставка за опазването на …