Проект Наследство БГ

Roman Leave a Comment

Проджект Партнерс ЕООД участва в управлението на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ Проектът се реализира от обединение от 12 партньора с водещ партньор СУ …

Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol

Roman CBCROBG Leave a Comment

Проджект Партнерс ЕООД е ръководител на проект “Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol – 16.5.2.044” Главната цел на проект “Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol – 16.5.2.044” (Проектът) е да се подобри ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности от Турну …

TheSocialMarket.eu

Roman ОПРЧР Leave a Comment

Със съдействието на Проджект партнерс ЕООД, Сдружение „Вива Пауталия“ изпълни проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“ / Co-Network of Social Enterprises (CONSE). Общата цел на проекта е укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяна на опит, внедряване на добри практики, модели и ИКТ за насърчаването на социалното предприемачество чрез стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика. Специфични цели: – Подобряване на управленския капацитет …

Проект Мостовете на времето – Interreg V-A Romania-Bulgaria

Roman CBCROBG Leave a Comment

Проджект Партнерс ЕООД е ръководител на проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле” е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V – A Румъния-България. Проектът се изпълнява в партньорство между водещия партньор община Никопол и община Турну Мъгуреле. Проектът е насочен към насърчаване на транснационалното сътрудничество за  устойчивото използване …

Project W-TEN – Interreg V-A Romania-Bulgaria

Roman CBCROBG Leave a Comment

Проджект Партнерс ЕООД има сключен договор за управление на проект ROBG-440 W-TEN – Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network)”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ и национално съфинансиране.  Проекта се изпълнява в партньорство между Община Борово, Русе и Giurgiu County, Romania. Основна цел на проект № ROBG-440 „Ве-ТЕН – Добре свързани възли Гюргево – …

Копекс и Ко ЕООД – ОПИК

Roman ОПИК Leave a Comment

Проект Подобряване на енергийната ефективност на „Копекс и Ко“ ЕООД Изготвеният от Проджект Партнерс ЕООД Проект Подобряване на енергийната ефективност на „Копекс и Ко“ ЕООД е одобрен за финансиране по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, Процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“. С цел разширяване на производствения капацитет, „Копекс и Ко“ ЕООД предвижда закупуване и въвеждане в …

Memory Route – CBC RO BG

Roman CBCROBG Leave a Comment

Project Memory Route – Sustainable cross-border tourism products for Memorial Park “Grivitsa” and „Turnu“ Fortress. The cultural heritage of the European Union is a rich and diverse mosaic of cultural, historical and creative expressions, our inheritance from previous generations of Europeans and our legacy for those to come. It is also an important resource for economic growth, employment and social …